Konkurrensverket avstyrker förslag om att kunna direkttilldela avtal inom järnvägsområdet

Konkurrensverket ger sitt stöd för förslaget om uppdelning i fyra nya lagar – järnvägsmarknadslag, järnvägstekniklag, järnvägssäkerhetslag och lag om nationella järnvägssystem. Konkurrensverket avstyrker däremot förslag om att behöriga myndigheter ska...

Konkurrensverket granskar Easyparks köp av SMS Park

Easypark AB köpte i augusti företaget Inteleon Holding AB som driver SMS Park. Konkurrensverket har nu beslutat ålägga Easypark att anmäla förvärvet till Konkurrensverket för prövning.

Konkurrensverket ser positivt på snabbare tillståndsprocesser för elnätskoncessioner

Konkurrensverket ser positivt på att förenkla och påskynda byggandet av elnät genom att i större utsträckning kunna ge undantag från koncessionsplikten. Det framgår av Konkurrensverkets yttrande över betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät (S...

Förvärv på marknaden för tekniska produktionstjänster kan genomföras

Konkurrensverket har efter särskild undersökning beslutat att lämna NEP Sweden AB:s förvärv av HDR Sweden AB utan åtgärd. Det innebär att förvärvet kan genomföras.

Riksrevisionen har granskat Konkurrensverkets tillsyn

Riksrevisionen har genomfört en granskning av Konkurrensverkets konkurrens- och upphandlingstillsyn. Fokus har varit att granska om tillsynsarbetet sker på ett effektivt sätt, och om myndigheten ingriper välgrundat och effektivt mot marknadsskadliga...