Uppsatstävling inom konkurrens och upphandling avgjord

Press Korruption, vilka faktorer som styr strategiska val i upphandlingar och hur EU:s konkurrensregler förhåller sig till vissa typer av patentförlikningsavtal inom läkemedelsindustrin. Det är några av de ämnesområden som tas upp av vinnarna i Konkurrensver...

Konkurrensverket godkänner Evolan Pharma som köpare av hydrokortisonprodukter

Transaktionen innebär att förutsättningarna för en god konkurrens gällande hydrokortisonprodukter kan bevaras efter Karo Pharmas förvärv av Trimb Holding.

EU:s konkurrensregler om horisontella avtal utvärderas

EU-kommissionen hämtar just nu in synpunkter på konkurrensreglerna för horisontella avtal. Alla intressenter har nu tillfälle att delta i ett samråd som är öppet fram till 12 februari 2020.

Utredning om informationsutbyte avslutad efter frivilliga åtaganden

Konkurrensverket har utrett om ett utbyte av information mellan företag verksamma i asfaltbranschen utgjort en överträdelse av konkurrensreglerna. Efter att frivilliga åtaganden inkommit till Konkurrensverket är utredningen nu avslutad.

Uppföljning av förvärv på marknaden för fjärrvärmerör

Konkurrensverket genomför just nu en uppföljning av ett tidigare förvärvsärende på marknaden för fjärrvärmerör. Uppföljningen sker bland annat genom kontakter med marknadsaktörer och analys av upphandlingsdata. Om du har information om marknaden för...