Alternativa scenarier kan användas i konkurrensutredningar

Inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning har Vladimir Bastidas Venegas utrett hur kontrafaktiska analyser används inom europeisk och svensk konkurrensrätt, och hur dessa analyser tillämpas vid missbruksbedömning/bedömning av missbruk av...

Konkurrensverket lämnar synpunkter på ny telekomreglering

I ett yttrande över Infrastrukturdepartementets promemoria ”Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation” framhåller Konkurrensverket att de särskilda konkurrensreglerna för telekomsektorn om möjligt bör förenklas....

Uppsatstävling inom konkurrens och upphandling avgjord

Press Korruption, vilka faktorer som styr strategiska val i upphandlingar och hur EU:s konkurrensregler förhåller sig till vissa typer av patentförlikningsavtal inom läkemedelsindustrin. Det är några av de ämnesområden som tas upp av vinnarna i Konkurrensver...

Konkurrensverket godkänner Evolan Pharma som köpare av hydrokortisonprodukter

Transaktionen innebär att förutsättningarna för en god konkurrens gällande hydrokortisonprodukter kan bevaras efter Karo Pharmas förvärv av Trimb Holding.

EU:s konkurrensregler om horisontella avtal utvärderas

EU-kommissionen hämtar just nu in synpunkter på konkurrensreglerna för horisontella avtal. Alla intressenter har nu tillfälle att delta i ett samråd som är öppet fram till 12 februari 2020.