Företag gynnas av kommuners och myndigheters självsanering

Press Efter skärpningen av konkurrenslagen utsätts färre företag för konkurrens från statliga eller kommunala aktörer. Lagskärpningen förra året har gett önskat resultat. Det framgår av Konkurrensverkets skrivelse till regeringen.

Fördjupad utredning av Arla/Milko-affären

Konkurrensverket har den 27 juli 2011 beslutat genomföra en s.k. särskild undersökning av det planerade samgåendet mellan Arla och Milko.

Begränsa inte öppenhetsprincipen

Konkurrensverket är positivt inställt till åtgärder som syftar till förenklingar av regelverk som ger ökad klarhet och förutsägbarhet. Åtgärder som kan underlätta nyetablering och verksamhet i ekonomiska föreningar måste i förlängningen anses gynna...

Konkurrensverket positivt till minskat statlig fastighetsinnehav

Med ett minskat statlig fastighetsinnehav minskar också risken för osund konkurrens mellan offentliga och privata uthyrare av fastigheter. Det är bra, anser Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

Konkurrensverket granskar finanssektorn

Besöken är ett led i att söka bevis som kan stärka misstankar om eventuellt konkurrensbegränsande samarbete alternativt missbruk av dominerande ställning. De oanmälda inspektionerna innebär inte ett ställningstagande till att det ska ha förekommit...