Ingen framgång i domstol för ostproducenter

Press De företag som överklagade Konkurrensverkets beslut att förbjuda en företagskoncentration som skulle ge dem kontroll över de tre ostvarumärkena Präst, Herrgård och Grevé nådde ingen framgång i domstol. Det framgår av ett beslut från Patent- och...

Ickevalsalternativet i vårdvalet bör inte grundas på närhetsprincipen

Konkurrensverket avstyrker i ett remissyttrande ett förslag om att närhetsprincipen ska vara ickevalsalternativ i vårdvalssystemen. Konkurrensverket har nyligen publicerat ett ställningstagande som innebär att ett ickevalsalternativ som baseras på...

Stora olikheter i kommunala bostadsföretags borgensavgifter

Press Någon enhetlig metod för att beräkna borgensavgifter för kommunala bostadsföretag används inte, i stället är det stora olikheter i hur avgifterna beräknas. Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket.

Särskild undersökning av förvärv som rör mobila betalningslösningar för parkering

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska ett anmält förvärv som rör mobila betalningslösningar för parkering.

Lämna synpunkter på utkast till ny prioriteringspolicy

Konkurrensverket utreder inte alla tips och klagomål som anmäls till oss eller som vi upptäcker genom vår omvärldsbevakning. Urvalet av vilka ärenden som vi utreder görs utifrån en särskild prioriteringspolicy där olika omständigheter viktas mot...