Lämna synpunkter på utkast till nya föreskrifter inom Konkurrensverkets kommande uppdrag som registermyndighet

Konkurrensverket blir den 1 juli 2020 registermyndighet och har tagit fram förslag på två tillämpningsföreskrifter inom den verksamheten. Föreskrifter om ansökan om registrering av en annonsdatabas och föreskrifter om betalning av avgifter inom...

Inget undantag för idéburna offentliga partnerskap i upphandlingslagstiftningen

Det finns inga särskilda regler eller undantag för idéburna offentliga partnerskap (IOP) i den svenska upphandlingslagstiftningen. Det framhåller Konkurrensverket i sitt remissyttrande om utredningen Idéburen välfärd.

Konkurrensverkets yttrande över ändringar i upphandlingsförordningen

Konkurrensverket har yttrat sig över de ändringar som föreslås i upphandlingsförordningen med anledning av det nya regelverket om upphandlingsstatistik.

Sundsvalls avtal om grönyteskötsel var otillåten direktupphandling

Sundsvalls kommun ingick utan föregående annonsering ett nytt avtal med en tidigare leverantör för skötsel av grönytor. Kommunen gjorde därmed en otillåten direktupphandling. Nu yrkar Konkurrensverket att kommunen ska dömas att betala 900 000 kronor i...

Konkurrensverkets tillsynsarbete under 2019

I Konkurrensverkets tillsynsrapport för 2019 redogör vi för konkurrens- och upphandlingstillsynen under föregående år och ger också en bild av hur vi ser på utvecklingen framåt.