Innehåll på sidan

Valfrihetssystem

Ett valfrihetssystem innebär att en upphandlande myndighet konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att överlåta till den enskilde att välja vilken leverantör i valfrihetssystemet som ska utföra tjänsten. Valfrihetssystem är ett alternativ till offentlig upphandling.

Lagen om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som ska gälla för kommuner och regioner när de inrättar ett valfrihetssystem för hälsovårds-och socialtjänster. LOV innebär att den upphandlande myndigheten godkänner och tecknar kontrakt med ett antal leverantörer, och därefter överlåter till den enskilde att välja den leverantör som ska utföra tjänsten.

Valfrihetssystem regleras av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Övriga lagar för valfrihetssystem är lag (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen och lag (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering.

Liksom vid offentlig upphandling gäller de grundläggande principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande vid tillämpningen av LOV.

De kan använda LOV

De som använder LOV kallas upphandlande myndigheter. Upphandlande myndighet i LOV avser:

  • kommunala myndigheter
  • beslutande församlingar i kommuner och regioner
  • offentligt styrda organ
  • sammanslutningar av en eller flera myndigheter eller offentligt styrda organ

Då kan LOV användas

Det är frivilligt för upphandlande myndigheter att inrätta valfrihetssystem för de tjänster som omfattas av LOV. Det är däremot obligatoriskt för regioner att införa valfrihetssystem inom primärvården. 

Tjänster som omfattas

Valfrihetssystem kan tillämpas på bland annat omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster. Möjligheten att tillämpa LOV begränsas dock till ett antal CPV-koder.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) kan tillämpas för tjänster inom hälsovård och socialtjänst, som omfattas av CPV-kod 79611000-0 eller 85000000-9 till 85323000-9 enligt Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 213/2008 (CPV-förordningen).

Lagen gäller dock inte tjänster som omfattas av CPV-kod 85311300-5 (Barn- och ungdomsomsorg), 85321000-5 (Administration inom socialtjänsten) eller 85322000-2 (Kommunalt åtgärdsprogram).

Exempel på tjänster som omfattas av LOV:

  • äldreomsorg
  • social omsorg för personer med funktionsnedsättning
  • barnmorsketjänster
  • tjänster utförda av allmänpraktiserande läkare
  • jobbsökningstjänster

Upphandlande myndigheters informationsansvar

Enligt LOV ska myndigheters information om leverantörerna i valfrihetssystemet vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig. Att enskilda får en fullgod information om sina valmöjligheter är en grundförutsättning för ett välfungerande valfrihetssystem. 

Under 2022 har Konkurrensverket genomfört en granskning av upphandlande myndigheters informationsansvar. Resultatet har sammanställts i en analys i korthet.

Ta del av analysen

Relaterad information