Innehåll på sidan

Lagar och förordningar

Regelverket för upphandlingsstatistik består av lagen om upphandlingsstatistik och förordningen om upphandlingsstatistik. Därutöver finns Konkurrensverkets och Upphandlingsmyndighetens föreskrifter. Även delar av upphandlingsregelverket har betydelse för upphandlingsstatistiken.

Lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik, förordningen (2020:332) om upphandlingsstatistik och Upphandlingsmyndighetens föreskrifter anger vilka krav en annonsdatabas och den som driver annonsdatabasen behöver uppfylla för att annonsdatabasen ska registreras samt vilka skyldigheter den som driver en registrerad annonsdatabas har.

En del av kraven i lagen och förordningen om upphandlingsstatistik handlar om att en registrerad annonsdatabas ska ha funktioner som gör att upphandlande myndigheter och enheter kan fullgöra sina skyldigheter när det gäller annonsering av offentliga upphandlingar. Därför har även delar av upphandlingslagarna samt upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik viss betydelse.

Konkurrensverkets föreskrifter anger vad en ansökan behöver innehålla för att vi ska kunna behandla ansökan och besluta om registreringen samt när, var och hur ansökningsavgiften och den årliga registeravgiften ska betalas.

Ta del av vårt register över samtliga föreskrifter och allmänna råd samt lagar och förordningar för offentlig upphandling.

Lagar och förordningar om upphandlingsstatistik

Titel Rättsliga dokument
Lagen om upphandlingsstatistik SFS 2019:668
Förordningen om upphandlingsstatistik SFS 2020:332
Upphandlingsförordningen SFS 2016:1162
Förordningen om kollektivtrafik SFS 2011:1126

Föreskrifter om upphandlingsstatistik

Titel Rättsliga dokument
Upphandlingsmyndighetens föreskrifter om insamling av uppgifter för statistikändamål
Tillämpningsstöd för UFS 2020:1
UFS 2020:1

 

Upphandlingsmyndighetens föreskrifter om upphandlings-ID
Tillämpningstöd för UFS 2020:2
UFS 2020:2
Upphandlingsmyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrift UFS 2020:1 om insamling av uppgifter för statistikändamål UFS 2020:3
Konkurrensverkets föreskrifter om ansökan om registrering av en annonsdatabas enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik KKVFS 2020:1
Konkurrensverkets föreskrifter om betalning av avgifter enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik KKVFS 2020:2
Föreskrifter om ändring i Konkurrensverkets föreskrifter (2020:2) om betalning av avgifter enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik KKVFS 2020:3

Bakgrund och förarbeten

Titel Rättsliga dokument
Departementspromemorian Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik Fi2020/00495/OU
Finansutskottets betänkande Statistik på upphandlingsområdet 2019/20:FiU16
Departementspromemorian Statistik på upphandlingsområdet Ds 2017:48
Propositionen Statistik på upphandlingsområdet Prop. 2018/19:142
2010-års upphandlingsutrednings slutbetänkande Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling SOU 2013:12
Konkurrensverkets och Upphandlingsmyndighetens gemensamma rapport: Statistik om offentlig upphandling 2019 Rapport 2019:3
Konkurrensverkets rapport: Bättre statistik om offentliga upphandlingar Rapport 2011:5