Innehåll på sidan

Direktupphandling

Du kan direktupphandla när det som ska köpas har ett värde som understiger direktupphandlingsgränsen. Du kan också direktupphandla i vissa särskilda situationer som finns angivet i upphandlingslagarna.

Det finns inga krav i lagen för hur en direktupphandling ska gå till. Lagen innehåller däremot krav på att upphandlande myndigheter ska ha riktlinjer för direktupphandling och att direktupphandlingar ska dokumenteras. Det finns inte något hinder mot att direktupphandlingar annonseras i enlighet med upphandlingslagstiftningen.

Tillåten direktupphandling

Bevisbördan för undantaget ligger på den upphandlande myndigheten

Vid direktupphandling över direktupphandlingsgränsen görs ett undantag från lagens krav på annonsering och öppen konkurrens. EU-domstolen har uttalat att bestämmelser om undantag från kravet på annonsering ska tolkas restriktivt och att det är den som åberopar ett undantag som ska visa att undantaget är tillämpligt.

En upphandlande myndighet som använder en undantagsregel har alltså bevisbördan för att alla förutsättningar för att tillämpa undantaget är uppfyllda.

Otillåten direktupphandling

En otillåten direktupphandling innebär att en upphandlande myndighet köper en vara, tjänst eller byggentreprenad från en leverantör utan att följa upphandlingsreglerna. Detta trots att det inte finns ett tillämpligt undantag från skyldigheten att annonsera upphandlingen.

Ett avtal som har ingåtts genom otillåten direktupphandling kan ogiltigförklaras och den upphandlande myndigheten som ingick avtalet riskerar att få betala en upphandlingsskadeavgift.

Ta hänsyn till de fem grundläggande principerna

Det finns inte några lagkrav på att direktupphandlingar ska genomföras enligt någon viss form, men upphandlande myndigheter ska alltid beakta de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling.

Riktlinjer för direktupphandling och dokumentation

Upphandlande myndigheter och enheter ska anta riktlinjer för direktupphandling samt dokumentera skälen för inköp som överstiger 100 000 kronor.

Informationsskrift: Dokumentation av direktupphandlingar

Informationsskrift: Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Upphandlingsmyndighetens blankett för dokumentation av direktupphandlingar

Skydda avtalet genom förhandsinsyn

I en annons om frivillig förhandsinsyn kan en upphandlande myndighet offentliggöra avsikten att direktupphandla ett kontrakt. En upphandlande myndighet som genomför en korrekt förhandsinsyn får kontraktet skyddat från en så kallad ogiltighetstalan vid en tidigare tidpunkt än om en förhandsinsyn inte genomförs.

Om du är tveksam på om det är tillåtet att direktupphandla kan du alltid välja att följa upphandlingsreglerna och annonsera din upphandling. Du främjar då en effektiv konkurrens och rättssäkerhet samtidigt som du motarbetar korruption.

Relaterad information