Innehåll på sidan

Direktupphandling

Du kan direktupphandla när upphandlingens värde understiger direktupphandlingsgränsen. Du kan också direktupphandla i vissa särskilda situationer som finns angivna i upphandlingslagarna.

Det finns inga krav i upphandlingslagarna för hur en direktupphandling ska gå till. Upphandlingslagarna innehåller däremot krav på att upphandlande myndigheter ska ha riktlinjer för direktupphandling och att direktupphandlingar ska dokumenteras. Det finns inte något hinder mot att direktupphandlingar annonseras i enlighet med upphandlingslagstiftningen.

Tillåten direktupphandling

Direktupphandling kan användas i fyra situationer.

Bevisbördan för undantaget ligger på den upphandlande myndigheten

Vid direktupphandling över direktupphandlingsgränsen görs ett undantag från lagens krav på annonsering och öppen konkurrens. EU-domstolen har uttalat att bestämmelser om undantag från kravet på annonsering ska tolkas restriktivt och att det är den som åberopar ett undantag som ska visa att undantaget är tillämpligt.

En upphandlande myndighet som använder en undantagsregel har alltså bevisbördan för att alla förutsättningar för att tillämpa undantaget är uppfyllda.

Otillåten direktupphandling

En otillåten direktupphandling innebär att en upphandlande myndighet köper en vara, tjänst eller byggentreprenad från en leverantör utan att annonsera köpet enligt upphandlingsreglerna, trots att det inte finns stöd i upphandlingsreglerna för att direktupphandla varan, tjänsten eller byggentreprenaden.

Ett avtal som har ingåtts genom otillåten direktupphandling kan ogiltigförklaras och den upphandlande myndigheten som ingick avtalet riskerar att få betala en upphandlingsskadeavgift.

Ta hänsyn till de fem grundläggande principerna

Det finns inte några lagkrav på att direktupphandlingar ska genomföras enligt någon viss form, men upphandlande myndigheter ska alltid beakta de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling, även vid direktupphandling.

Krav på riktlinjer för direktupphandling

Upphandlingsreglerna ställer krav på att upphandlande myndigheter och enheter ska besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling. Konkurrensverket får förelägga en upphandlande myndighet eller enhet att besluta om riktlinjer för direktupphandling.

Syftet med kravet på riktlinjer är bland annat att se till att upphandlande myndigheter tillämpar ett strategiskt förhållningssätt för offentlig upphandling och att konkurrensen tillvaratas även vid direktupphandlingar.

Riktlinjer för direktupphandling kan vara separata, men ingår vanligtvis också som ett avsnitt i ett mer omfattande upphandlingsreglemente eller motsvarande.

Av en upphandlande myndighets riktlinjer för direktupphandling kan lämpligen framgå:

  • När en direktupphandling får genomföras.
  • Att redan existerande och tillämpliga avtal ska användas innan en ny direktupphandling genomförs.
  • Vilka inom myndigheten som har rätt att genomföra direktupphandlingar och till vilka beloppsgränser.
  • Hur myndigheten samordnar sina direktupphandlingar.
  • När och hur konkurrensutsättning ska ske, eventuellt kopplat till interna beloppsgränser.
  • Hur kommunikation med anbudsgivare/leverantörer ska ske.
  • När skriftliga avtal ska upprättas.
  • Hur direktupphandlingar dokumenteras och på vilket sätt myndigheten skapar en helhetssyn avseende direktupphandlingar.
  • Vad som gäller avseende sekretess.
  • Vilken dokumentation som ska arkiveras.

Skydda avtalet genom förhandsinsyn

I en annons om frivillig förhandsinsyn kan upphandlande myndigheter offentliggöra avsikten att direktupphandla ett kontrakt. En upphandlande myndighet som genomför en korrekt förhandsinsyn får kontraktet skyddat från en så kallad ogiltighetstalan vid en tidigare tidpunkt än om en förhandsinsyn inte genomförs.

Om du är tveksam på om det är tillåtet att direktupphandla kan du alltid välja att följa upphandlingsreglerna och annonsera din upphandling. Du främjar då en effektiv konkurrens och rättssäkerhet samtidigt som du motarbetar korruption.

Relaterad information