Innehåll på sidan

Tillsynsbeslut

När en upphandlande myndighet eller enhet har gjort ett upphandlingsrättsligt fel kan vi kritisera agerandet i ett tillsynsbeslut. Genom våra tillsynsbeslut vägleder vi även andra upphandlande myndigheter och enheter. Syftet är att minska risken för att andra gör samma misstag.

I våra tillsynsbeslut kritiserar vi att berörd myndighet inte har följt upphandlingsreglerna. Vi anger också skälen och den rättsliga grunden för beslutet. Vi skickar tillsynsbesluten till myndigheten och publicerar även tillsynsbesluten på vår webbplats. Besluten är en form av offentlig anmärkning och är ett komplement till sanktionen upphandlingsskadeavgift.

Syftet med tillsynsbeslut

Syftet med tillsynsbesluten är att uppmärksamma upphandlande myndigheter på att de har brutit mot regelverken för offentlig upphandling. Vi utreder särskilt ärenden där besluten kan vara vägledande även för andra myndigheter utöver den som utreds. Detta gör vi i syfte att underlätta för upphandlande myndigheter så att de inte gör samma misstag.

Besluten förenas inte med vite, böter eller någon annan sanktion. En myndighet som vi bedömer har agerat på ett felaktigt sätt förväntas lösa det genom självrättelse eller genom att inte upprepa samma fel vid nästa upphandling.

För alla typer av överträdelser

Vi kan fatta tillsynsbeslut för alla typer av överträdelser mot upphandlingsreglerna. Besluten omfattar framför allt ärenden där upphandlingsskadeavgift inte är aktuell, exempelvis på grund av att tiden för oss att ansöka om en sådan har löpt ut. I vår tillsyn enligt valfrihetslagarna är tillsynsbeslut vårt enda verktyg.

De olika stegen i vår handläggning av upphandlingsärenden

Motiverade avskrivningsbeslut

Det förekommer att vi fattar motiverade avskrivningsbeslut. I de motiverade avskrivningsbesluten uttalar vi oss i en särskild rättsfråga i förhållande till en specifik situation. Vi tar i dessa situationer ställning till om den berörda myndigheten har agerat rätt eller fel i den situation som berörs av beslutet.

Relaterad information