Innehåll på sidan

Så prioriterar vi i upphandlingstillsynen

Vi har ett ansvar att använda Konkurrensverkets resurser så effektivt som möjligt. Därför behöver vi prioritera mellan olika ärenden i upphandlingstillsynen. Vi fokuserar på att utreda frågor som har ett generellt intresse och som leder till tydliga resultat.

På den här sidan kan du ta del av hur vi prioriterar i upphandlingstillsynen. Vi har en prioriteringspolicy som vi använder i den initiala prioriteringen av vilka frågor som vi ska utreda närmare. Olika omständigheter viktas då emot varandra. Samtliga faktorer som vi väger in i prioriteringen behöver inte vara uppfyllda i varje enskilt fall.

Vi gör bedömningar löpande

Även om vi använder prioriteringspolicyn initialt så bedömer vi också löpande under utredningens gång om vi ska fortsätta att utreda ärendet eller inte. Det kan finnas flera anledningar till att Konkurrensverket i senare skeden avslutar utredningar utan åtgärd, men det är inte prioriteringspolicyn vi stöder oss på då. Tillgängliga resurser samt antalet och omfattningen av andra utredningar som pågår, inklusive prövningar av företagskoncentrationer, påverkar vårt behov av att prioritera.

Främja effektiv offentlig upphandling

Vi fokuserar på att utreda frågor som har ett generellt intresse och som leder till tydliga resultat. Syftet är alltid att främja en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

Prioriteringspolicyn tjänar inte enbart till att sålla bland tips och klagomål som kommer in till Konkurrensverket. Policyn syftar också till att välja ut de mest allvarliga indikationerna bland de tecken vi själva ser på marknaden. Tips är viktiga, men vi har flera verktyg för att hitta överträdelser även utan tipsares hjälp. Vi använder oss bland annat av mediabevakning och hittar också misstänkta överträdelser i statistik från offentliga upphandlingar och andra öppna källor.

Faktorer som vi väger in i prioriteringen

Konkurrensverket prioriterar de frågor som vi bedömer får en allmänpreventiv verkan, leder till ett ändrat beteende eller har en förebyggande effekt på något annat sätt. Ibland anser vi att det finns skäl att prioritera ett ärende för att belysa en större fråga, ge vägledning och driva rättspraxis.

Otillåtna direktupphandlingar är en av de allvarligaste överträdelserna inom upphandlingsområdet och Konkurrensverket har därför ett särskilt fokus på dessa. Centralt för vår prioritering är även överträdelser av regler som kan vara särskilt konkurrenshämmande om de inte följs, såsom regler rörande transparens och andra överträdelser av de upphandlingsrättsliga principerna.

Vid prioritering i upphandlingstillsynen väger Konkurrensverket in följande faktorer:

Ta del av prioriteringspolicyn

Ta del av vår prioriteringspolicy för tillsynsverksamheten. Policyn innehåller information om hur vi prioriterar i  konkurrenstillsynen och upphandlingstillsynen. 

Relaterad information