Innehåll på sidan

Kvalitetssäkring av beslut inom upphandlingsområdet

Konkurrensverket har som tillsynsmyndighet ansvar för att våra utredningar bedrivs objektivt och grundligt. Vi lägger stor vikt vid kvalitetssäkring och arbetar ständigt för att se till att vår handläggning är rättssäker, effektiv och ändamålsenlig.

Möjlighet att yttra sig innan beslut

Innan vi fattar beslut om en upphandlingsskadeavgift får den som vi tillsynar i regel möjlighet att yttra sig. Vi skickar en sammanfattning av vår utredning och hur vi preliminärt bedömer de uppgifter som kommit fram under vår utredning.

Beslutsföredragning och samråd

Konkurrensverket är ett så kallat enrådighetsverk, vilket innebär att det är generaldirektören som fattar beslut. Inför en beslutsföredragning med generaldirektören delas ett beslutsunderlag till samtliga enheter för att se till att vi tar tillvara på vår samlade kunskap och erfarenhet och att vi fångar upp relevanta synpunkter. Delningen och föredragningen är ett sätt att säkerställa hög kvalitet i våra utredningar och beslut.

Vi genomför även samråd med generaldirektören under en utrednings gång i syfte att ta in synpunkter. Sådana samråd är ett sätt att kvalitetssäkra arbetet och förankra utredningens mål och inriktning. Inför samrådet delar vi underlag på samma sätt som inför en beslutsföredragning.

Relaterad information