Innehåll på sidan

Ordlista över upphandlingstermer

Här hittar du förklaringar till vanligt förekommande upphandlingstermer.

 • A

  Anbud

  Anbudsansökan

  Anbudsgivare

  Anbudsinfordran

  Anbudsprövning

  Anbudssökande

  Anbudstid

  Anbudsutvärdering

  Annons

  Annons om avsikt att tilldela kontrakt utan föregående annonsering (frivillig förhandsinsyn)

  Ansökan

  Ansökningsinbjudan

  Avbrytande av upphandling

  Avrop

  Avropsberättigad

  Avtal

  Avtalsspärr

 • B

  Behovsanalys

  Behörig domstol i överprövningsmål

  Blandade kontrakt

  Byggentreprenadkontrakt

  Byggnadsverk

  Bör-krav

 • C

  Central upphandlande myndighet

  CPV

 • D

  Direktupphandling

  Dynamiska inköpssystem (DIS)

 • E

  Efterannons

  Egenförsäkran – ESPD

  Elektronisk auktion

  EU-domstolen

  EUT

 • F

  Fakultativ uteslutning

  FEU

  FEUF

  Frivillig uteslutning

  Förhandlat förfarande med föregående annonsering

  Förhandsannonsering

  Förhandsinsyn

  Förlängd avtalsspärr

  Förnyad konkurrensutsättning

  Förstudie

  Försörjningssektorerna

 • G

 • H

  Huvudsaksprincipen

 • I

  Ickediskrimineringsprincipen

  Ickevalsalternativ

  Idéburna organisationer

  Informationsskyldighet

  Inköpscentral

  Innovationspartnerskap

  IOP (Idéburet offentligt partnerskap)

 • J

 • K

  Konkurrenspräglad dialog

  Kontrakt

  Korruption

  Kvalificering

  Kvalificeringskrav

  Kvalificeringssystem

 • L

  Leverantör

  Leverantörskvalificering

  Likabehandlingsprincipen

  Livscykelkostnader

  LOU

  LOV

  LUF

  LUFS

  Löpande annonsering

 • M

  Marknadsundersökning

  Meddelande om upphandling

 • N

 • O

  Obligatorisk uteslutning

  Obligatoriska krav

  Offentlig upphandling

  Offentligt styrda organ

  Offentligt styrda organ (LOV)

  Ogiltigförklaring av avtal

  Onormalt lågt anbud

  OPS

  Option

  Otillåten direktupphandling

 • P

  Preklusion

  Principen om ickediskriminering

  Principen om likabehandling

  Principen om proportionalitet

  Principen om ömsesidigt erkännande

  Principen om öppenhet

  Projekttävling

  Proportionalitetsprincipen

 • Q

 • R

  Ramavtal

  Rangordning

 • S

  Selektivt förfarande

  Separata operativa enheter

  Skadestånd

  Ska-krav (skall-krav)

  Standardformulär

 • T

  TED

  Teknisk specifikation

  Tilldelningsbeslut

  Tilldelningskriterier

  Tillsynsmyndighet

  Tilläggstjänst (LOV)

  Tiodagarsfrist

  Tjänstekoncession

  Tjänstekontrakt

  Transparensprincipen

  Tröskelvärden

 • U

  Underrättelse om tilldelningsbeslut

  Upphandlande enheter

  Upphandlande myndigheter

  Upphandlingsdokument

  Upphandlingsförfarande

  Upphandlingssekretess

  Upphandlingsskadeavgift

  Uteslutning av leverantör

  Utvärderingskriterier

 • V

  Varukontrakt

  Värdet av en upphandling

 • W

 • X

 • Y

 • Z

 • Å

 • Ä

  Ändring av kontrakt

 • Ö

  Öppenhetsprincipen

  Öppet förfarande

  Överprövning av ett avtals giltighet

  Överprövning av upphandling

  Överviktsprincipen

Engelsk-svensk, svensk-engelsk ordlista

Ladda ner PDF
378,67 kB