Innehåll på sidan

Ett ärendes gång – upphandling

Här kan du följa de olika stegen som ett upphandlingsärende går igenom under vår handläggning.

Vår handläggning av upphandlingsärenden

Vårt mål är att det ska tas ett beslut i våra ärenden inom åtta månader från det att det fattats ett prioriteringsbeslut om att ärendet ska utredas närmare. Prioriteringsbeslutet sker vid ett prioriteringsmöte. Vissa ärenden kan behöva en längre utredning för att vi ska kunna fatta beslut, till exempel om ärendet handlar om mer komplexa frågor. I sådana fall kan ärendet förlängas efter beslut från chef eller generaldirektör. Vi har också som mål att ärenden som inte leder till en fortsatt granskning ska skrivas av så fort som möjligt. Det bör ske inom tre månader från prioriteringsmötet.