Registrerade annonsdatabaser

Relevant och tillgänglig statistik av hög kvalitet är en förutsättning för att kunna fatta välinformerade beslut och är ett viktigt underlag för uppföljning och utvärdering av offentlig upphandling.

Sedan 1 juli 2020 gäller den nya lagen om upphandlingsstatistik. Syftet med de nya reglerna är att förbättra upphandlingsstatistiken genom att samla in uppgifter i annonser om offentliga upphandlingar till en nationell databas med tillgänglig och tillförlitlig statistik.

Konkurrensverket är registermyndighet enligt lagen om upphandlingsstatistik, vilket innebär att vi ska ta emot ansökningar om registrering av annonsdatabaser och pröva om de uppfyller kraven för att registreras samt utöva tillsyn över de registrerade annonsdatabaserna. Konkurrensverket ska även hålla annonsdatabasregistret som är ett register över de registrerade annonsdatabaserna.

Relaterad information

Senast uppdaterad: