Innehåll på sidan

Registrerade annonsdatabaser

Relevant och tillgänglig statistik av hög kvalitet är ett viktigt underlag för uppföljning och utvärdering av offentlig upphandling. Därför finns det regler om att upphandlingar ska annonseras i registrerade annonsdatabaser och de som driver en registrerad annonsdatabas är skyldiga att lämna uppgifter från annonser och efterannonser till Upphandlingsmyndigheten som är statistikmyndighet.

Sedan 1 juli 2020 gäller lagen om upphandlingsstatistik. Syftet med reglerna är att förbättra upphandlingsstatistiken genom att samla in uppgifter i annonser om offentliga upphandlingar till en nationell databas med tillgänglig och tillförlitlig statistik.

Konkurrensverket är registermyndighet enligt lagen om upphandlingsstatistik. Det innebär att vi tar emot ansökningar om registrering av annonsdatabaser och prövar om de uppfyller kraven för att registreras. Vi utövar också tillsyn över de registrerade annonsdatabaserna. Konkurrensverket håller ett annonsdatabasregister som visar vilka annonsdatabaser som har beviljats registrering.

Upphandlingsmyndigheten ansvarar för drift och innehåll i statistikdatabasen. Upphandlingsmyndigheten ska rapportera avvikelser av vikt från rapporteringsskyldigheten till Konkurrensverket.

Relaterad information