Innehåll på sidan

Om offentlig upphandling

Den offentliga sektorn är en stor marknad för företag i Sverige. Offentliga inköp står för ungefär en sjättedel av Sveriges BNP och en knapp tredjedel av den offentliga sektorns utgifter, närmare 900 miljarder kronor. Offentliga upphandlingar påverkar inte bara det enskilda företaget utan också det totala värdeskapandet, genom att företag skapar värden och jobb i Sverige.

Staten, regioner och kommuner köper allt från kontorsmaterial, idrottsarenor och konsulttjänster till sjukvård och omsorg. Det finns goda förutsättningar att skapa goda affärer och samtidigt bidra till en hållbar utveckling och säkra en god konkurrens på marknaden.

Fri rörlighet för tjänster och varor

Det övergripande syftet med upphandling inom EU är att se till att EU-fördragets principer, särskilt principerna om fri rörlighet för varor, etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster, omsätts i praktiken. Annorlunda uttryckt är reglernas syfte att undanröja hinder för den fria rörligheten för tjänster och varor.

Offentlig upphandling agerar skydd för ekonomiska aktörer som önskar erbjuda varor eller tjänster åt upphandlande myndigheter i någon av EU:s medlemsstater. Reglernas syfte och utformning leder till att offentliga upphandlingar öppnas upp för marknadens konkurrens och minskar därmed även risken för korruption vid offentliga affärer.

Objektivitet och rättssäkerhet

Upphandlingslagstiftningen är en förfarandelagstiftning som ska garantera objektivitet. Regelverket skapar en ram för konkurrensutsättning och rättvis konkurrens. De upphandlingsregler vi har är en garanti för att skattebetalarna ska få rätt sak till rätt pris och effektiva inköp utifrån medborgarnas gemensamma vilja. Det handlar om samhälleliga mål såsom sociala, arbetsmarknadspolitiska och miljöpolitiska mål.

Genom väl genomförda upphandlingar i enlighet med lagstiftningen finns goda möjligheter att främja seriösa aktörer och hindra oseriösa leverantörer. Tydliga regler och riktlinjer, en effektiv kontroll och revision, samt insyn och transparens i beslutsvägarna ökar möjligheterna att hålla mutor och korruption borta.

Relaterad information