Innehåll på sidan

Ställningstaganden inom upphandlingsområdet

Här kan du ta del av Konkurrensverkets ställningstaganden inom upphandlingsområdet. Ställningstaganden innehåller en redogörelse för vår uppfattning i rättsliga frågor. Syftet med ett ställningstagande kan till exempel vara att ge klargöranden i hur vi bedömer en viss fråga där lagregler och rättspraxis inte ger uttömmande vägledning.

Ställningstagandena beslutas av generaldirektören och är styrande för Konkurrensverkets verksamhet.

Ställningstagandena är inte bindande för till exempel domstolar och ska vara vägledande för allmänheten.

Vem får välja i ett valfrihetssystem?

Ställningstagande 2019:2, publicerad december 2019

Betydelsen av den upphandlande myndighetens urval. För att upphandlingsregelverket inte ska bli tillämpligt i ett valfrihetssystem är det av avgörande betydelse att den upphandlande myndigheten inte gör något urval bland de anslutna leverantörerna.

Ramavtalsupphandlingar och öppenhetsprincipen

Ställningstagande 2019:1, publicerad juni 2019

En upphandlande myndighet som är part i ett ramavtal är skyldig att ange den totala kvantitet och det högsta belopp som ramavtalet omfattar.

Anskaffningar mellan statliga myndigheter

Ställningstagande 2018:1, publicerad december 2018

Det finns ingen skyldighet för statliga myndigheter att tillämpa upphandlingslagstiftningen vid anskaffningar från varandra.

Relaterad information