Innehåll på sidan

Ställningstaganden inom upphandlingsområdet

Här kan du ta del av Konkurrensverkets ställningstaganden inom upphandlingsområdet. Ställningstaganden innehåller en redogörelse för vår uppfattning i rättsliga frågor. Syftet med ett ställningstagande kan till exempel vara att ge klargöranden i hur vi bedömer en viss fråga där lagregler och rättspraxis inte ger uttömmande vägledning.

Ställningstagandena beslutas av generaldirektören och är styrande för Konkurrensverkets verksamhet.

Ställningstagandena är inte bindande för till exempel domstolar och ska vara vägledande för allmänheten.


Ändringsbestämmelsernas tillämplighet på otillåtet direktupphandlade avtal

Ställningstagande 2023:3, publicerad 9 november 2023.

En upphandlande myndighet kan inte använda ändringsbestämmelserna i LOU för att ändra avtal som är otillåtet direktupphandlade.


Maximal omfattning av ramavtal och öppenhetsprincipen

Ställningstagande 2022:2, publicerad 3 maj 2022.

En upphandlande myndighet som är part i ett ramavtal är skyldig att ange antingen den största kvantiteten eller det högsta värdet som ett ramavtal omfattar.


Vem får välja i ett valfrihetssystem?

Ställningstagande 2019:2, publicerad december 2019

Betydelsen av den upphandlande myndighetens urval. För att upphandlingsregelverket inte ska bli tillämpligt i ett valfrihetssystem är det av avgörande betydelse att den upphandlande myndigheten inte gör något urval bland de anslutna leverantörerna.


Anskaffningar mellan statliga myndigheter

Ställningstagande 2018:1. Upphävt 1 juli 2022, se HFD 2021 ref. 35


Relaterad information