Innehåll på sidan

Tillsyn, ärenden och beslut

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen, vilket innebär att vi ska kontrollera att myndigheter följer lagarna om offentlig upphandling och valfrihetssystem. När en myndighet inte följer lagarna kan vi fatta tillsynsbeslut. Vi kan också besluta om upphandlingsskadeavgift.

Vägledning för förändrat beteende

Målet med vår upphandlingstillsyn är att ge vägledning och incitament till förändrat beteende hos upphandlande myndigheter och enheter på de områden där det behövs. Vi arbetar för en enhetlig tillämpning av reglerna. Vi bidrar också med förtydliganden när upphandlingslagstiftningen inte tydligt anger vilka ramar de upphandlande myndigheterna ska förhålla sig till.

Grunden för vår tillsyn är att se till att upphandlingsreglerna följs och vår verksamhet utgår från ett klart tillsynsfokus. Vårt arbete med ärenden om upphandlingsskadeavgift och tillsynsbeslut har inskärpt vikten av att följa reglerna. Den verksamheten utvecklar vi hela tiden.

Upphandlingsskadeavgift

Tillsynsbeslut

Prioritering av ärenden

Den offentliga upphandlingen är omfattande, särskilt sett i ljuset av de begränsade resurser vi har för upphandlingstillsyn. Vi vill välja rätt ärenden för att nå ut till dem som berörs av vår verksamhet på ett effektivt sätt. Därför är vår prioriteringspolicy viktig.

Vi prioriterar de ärenden som vi bedömer får en stor allmänpreventiv verkan, leder till ett ändrat beteende eller har en förebyggande effekt på något annat sätt. Ibland anser vi att det finns skäl att prioritera ett ärende för att belysa en större fråga och ge vägledning.

Så prioriterar vi i upphandlingstillsynen

De olika stegen i vår handläggning av upphandlingsärenden

Ärenden och beslut inom upphandlingsområdet

Korruption

Om vi misstänker att en överträdelse beror på korruption eller annat förtroendeskadligt beteende talar det för att vi prioriterar ärendet.

Korruption inom offentlig upphandling

Otillåtna direktupphandlingar

Otillåtna direktupphandlingar är en särskilt allvarlig överträdelse av lagstiftningen och därmed ett viktigt tillsynsområde för oss.

Otillåtna direktupphandlingar

Tillsyn som förebyggande verksamhet

Vi ser tillsyn som en kontinuerlig förebyggande verksamhet. Om vi kan förebygga att en överträdelse sker är detta mer effektivt än att vi i efterhand konstaterar att ett inköp var felaktigt. Särskilt som många upphandlande myndigheter och enheter gör de flesta upphandlingar på rätt sätt.

Våra sanktioner och tillsynsverktyg

Om vi uppmärksammar överträdelser av upphandlingslagstiftningen kan vi hantera dessa med olika medel, till exempel genom beslut om upphandlingsskadeavgift och tillsynsbeslut. Vi låter vårt val av tillsynsmetod bero på ärendets karaktär och den fråga som det aktualiserar. Vi ska nå bäst effekt i det enskilda fallet och för våra målgrupper.

  • Upphandlingsskadeavgift

  • Tillsynsbeslut

  • Fördjupad upphandlingsgranskning

  • Ställningstaganden

  • Rapporter

Relaterad information