Innehåll på sidan

Lagar och regler

För att säkerställa att skattemedlen används på bästa sätt och att konkurrensen tas tillvara på marknaden måste myndigheter följa upphandlingsreglerna när de upphandlar.

Upphandlingsregelverket består av fyra lagar: Lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet och lagen om upphandling av koncessioner. Vilken lag du ska välja beror på vad som ska köpas in eller vilket område det berör.

Lagar och förordningar

Upphandlingslagarna

Då ska du använda de olika lagarna

I vissa fall kan en upphandlande myndighet, exempelvis en kommun, bedriva olika typer av verksamhet. Ibland kan det vara svårt att veta vilken lag som är tillämplig. Det som avgör om du ska använda LOU eller LUF är den huvudsakliga verksamhet som kontraktet rör.

Vilken lag du som upphandlare ska använda beror på:

  • om kontraktet enbart är för verksamhet enligt något av försörjningsområdena vatten, energi, transporter och posttjänster eller
  • om kontraktet är till för både en sådan verksamhet och en verksamhet som inte omfattas av LUF.

För val mellan LOU, LUF, LUFS och LUK:
2 kap. 3–12 §§ LOU och 3 kap. 1–3 §§ LOU
2 kap. 10–19, 25 §§ LUF/ 3 kap. 1–3 §§ LUF
1 kap. 4–6 §§ LUFS
2 kap. 3–20 §§ LUK och 3 kap. 1–3 §§ LUK

Valfrihetssystem

Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som gäller när en upphandlande myndighet i stället för att upphandla väljer att överlåta till enskild att välja utförare bland leverantörer i ett valfrihetssystem. Upphandlande myndigheter kan använda LOV för vissa hälsovård- och socialtjänster och kan i sådana fall även användas som ett alternativ till lagen om offentlig upphandling. Det är frivilligt för kommuner att införa valfrihetssystem men obligatoriskt för regionerna inom primärvården.

Utöver LOV finns det ytterligare två lagar för valfrihetsystem: lagen om valfrihet hos Arbetsförmedlingen och lagen om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering.

Mer information om lagarna och hur ett valfrihetssystem fungerar steg för steg finns på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Lista med lagar och förordningar

Här finns en lista med samtliga lagar och förordningar som du behöver känna till när du upphandlar.

Lagar och förordningar

Fem grundläggande principer

När du upphandlar behöver du även ta hänsyn till fem grundläggande principer: icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande.

Fem grundläggande principer

Tröskelvärden

Tröskelvärdena avgör vilka regler i upphandlingslagstiftningen som du ska använda. Det är EU som beslutar vilka tröskelvärden som gäller. Tröskelvärdena revideras vartannat år. När du ska göra en upphandling behöver du därför uppskatta det framtida kontraktets värde.

Tröskelvärden

Direktupphandling

Du kan direktupphandla när det som ska köpas har ett värde under gränsen för direktupphandling. Du kan också direktupphandla i vissa särskilda situationer som finns angivet i upphandlingslagarna.

Direktupphandling