Innehåll på sidan

Lagar och förordningar

De här lagarna och förordningarna måste du känna till när du upphandlar. Annars finns det en risk för att du bryter mot upphandlingslagstiftningen vilket kan medföra exempelvis skadeståndsskyldighet mot leverantörer eller att myndigheten måste betala upphandlingsskadeavgift.

Utöver de lagar och förordningar som gäller för offentliga upphandlingar ger Konkurrensverket ut ställningstaganden inom upphandlingsområdet som innehåller en redogörelse för vår uppfattning i rättsliga frågor.

Lagar och förordningar på upphandlingsområdet

Titel Rättsliga dokument
Lag (2016:1145)  om offentlig upphandling (LOU) SFS 2016:1145
Engelsk översättning av lagen om offentlig upphandling (LOU)  
Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) vatten, energi, transporter och posttjänster SFS 2016:1146
Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) SFS 2016:1147
Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) SFS 2011:1029
Lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster SFS 2011:846
Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) SFS 2008:962
Lag (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen SFS 2010:536
Lag (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering SFS 2013:311
Lag om offentlighet och sekretess (2009:400) SFS 2009:400
Upphandlingsförordningen (2016:1162)  SFS 2016:1162
Förordning (2011:847) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster SFS 2011:847
Förordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt SFS 2006:260
Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning SFS 1998:796
Förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor SFS 2009:1
Lagen om upphandlingsstatistik SFS 2019:668
Förordningen om upphandlingsstatistik SFS 2020:332

Tillkännagivanden

Titel Tillkännagivande
Tillkännagivande (2020:8) om tröskelvärden vid offentlig upphandling SFS 2020:8
Tillkännagivande (2011:1039) av CPV- och CPC-referensnummer för tjänstekontrakt vid offentlig upphandling SFS 2011:1039
Tillkännagivande (2016:1226) av CPV-referensnummer för tjänstekontrakt vid upphandling på försvars- och säkerhets(2016:1226) området SFS 2016:1226
Tillkännagivande av de försvarsprodukter som avses i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling SFS 2007:1108

Förarbeten

Information om lagen om offentlig upphandling (2016:1145), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (2016:1146) och lagen om valfrihetssystem (2008:962) finns bland annat i följande förarbeten:

Titel Rättsliga dokument
En effektivare upphandlingstillsyn 2023/24:3
Ett förenklat upphandlingsregelverk 2021/22:5
Nytt regelverk om upphandling 2015/2016:195
Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet 2010/11:150
Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster 2010/11:118
En ny energimärkningslag 2010/11:106 
Nya rättsmedel på upphandlingsområdet 2009/10:180
Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar med professionellt stöd 2009/10:60
Upphandling från statliga och kommunala företag 2009/10:134
Vårdval i primärvården 2008/09:74
Lag om valfrihetssystem 2008/09:29
Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster 2006/07:128

EU-direktiv och beslut om offentlig upphandling

Titel Direktiv/ beslut
Offentlig upphandling (LOU-direktivet) 2014/24/EU
Offentlig upphandling (LUF-direktivet) 2014/25/EU
Koncessioner (LUK-direktivet) 2014/23/EU
Offentlig upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet 2009/81/EG
Ändring av rådets direktiv vad gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling 2007/66/EG
Prövning av offentlig upphandling av varor, bygg- och anläggningsarbeten 89/665/EEG
Gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna 92/13/EEG
Undantag för vissa posttjänster KOM2009/46
Undantag när det gäller produktion och försäljning av el KOM2007/706
Tilldelning av koncessioner 2014/23/EU

EU-förordningar om offentlig upphandling

Titel Förordning
Ändring av de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden
- meddelande om motvärden till tröskelvärdena
1336/2013
Gemensam terminologi (CPV) 213/2008
Standardformulär vid annonsering 842/2011
Energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning 106/2008
Kollektivtrafik på järnväg och väg 1370/2007