Innehåll på sidan

Konkurrensrätt för upphandlare

Det är viktigt att konkurrensen mellan företag fungerar väl, särskilt i offentliga upphandlingar där inköpen finansieras genom skattemedel. Om konkurrensen är god ökar möjligheterna att få de bästa varorna eller tjänsterna till det förmånligaste priset. Här berättar vi om hur konkurrens och upphandling hänger ihop och vad du som upphandlare kan göra för att bidra till sund konkurrens.

Bristande konkurrens ger högre priser och sämre utbud

Det finns flera vinster med att ha kunskap om hur upphandling och konkurrens hänger ihop. Det offentliga köper in varor och tjänster för närmare 800 miljarder kronor per år. En stor del av inköpen går till samhällsviktiga funktioner som exempelvis skolmat, kollektivtrafik och sjukvårdstjänster av olika slag.

När det finns en väl fungerande konkurrens, där företag tävlar om kontrakten på lika villkor, ökar förutsättningarna för att den mest konkurrenskraftiga leverantören vinner affären.

Men konkurrensen skadas om konkurrerande företag kommer överens om priser, rabatter, gemensamma strategier eller andra affärsvillkor. Dessutom riskerar seriösa företag att slås ut av företag som använder otillåtna metoder. Det är köparna och konsumenterna som i slutändan får betala för detta i form av högre priser, sämre kvalitet på varor och tjänster samt minskad innovation.

Otillåtna samarbeten och anbudskarteller

Det är förbjudet för företag att ingå avtal eller samarbeta på ett sätt som begränsar konkurrensen. Det framgår av konkurrenslagen. Själva grundtanken är att företagen självständigt ska bestämma hur de ska agera och de får inte avslöja sina affärsstrategier för varandra. Företag som är konkurrenter får exempelvis inte komma överens om gemensamma priser, rabatter eller leveransvillkor till kunder.

Enligt 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579) är sådana avtal mellan företag som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt förbjudna, om inte annat följer av denna lag.

En upphandling är tänkt att leda till konkurrens mellan anbudsgivarna genom att företagen självständigt förbereder och lämnar in sina anbud. Denna process sätts ur spel om konkurrerande företag samarbetar med varandra inför en upphandling.

Karteller är särskilt allvarliga öveträdelser av konkurrenslagen. Karteller är till sin natur hemliga. Kartellmedlemmarna har ofta olika strategier för att kartellsamarbetet ska upprätthållas och inte röjas. En anbudskartell innebär att konkurrerande företag kommer överens om exempelvis vilka priser var och en ska lämna i upphandlingen eller inom vilka områden.

Företag som ingår i kartellsamarbeten eller som på andra sätt bryter mot reglerna i konkurrenslagen riskerar att få betala höga böter. Sker samarbetet i anslutning till en upphandling riskerar företagen dessutom att uteslutas från kommande upphandlingar.

Läs vår checklista om hur du upptäcker en anbudskartell

Du kan tipsa oss anonymt om du misstänker otillåtna samarbeten eller karteller

Riskfaktorer för bristande konkurrens och otillåtna samarbeten

Det finns olika riskfaktorer som kan peka på att det finns bristande konkurrens på en marknad och otillåtna samarbeten. Du bör vara observant på dessa faktorer, de kan påverka konkurrensen och försämra resultatet i en upphandling.

Faktorer som kan leda till bristande konkurrens

Hur upphandlare och beställare kan bidra till sund konkurrens

Upphandlande myndigheter har relativt stor frihet att välja vad de ska upphandla och vilka krav de behöver ställa för att uppfylla sitt behov. Men de överväganden och val som görs kan potentiellt begränsa konkurrensen och minska det totala värdeskapandet. Upphandlande myndigheter bör därför vara särskilt medvetna om marknaden och dess förutsättningar för att kunna bidra till och stimulera en väl fungerande konkurrens.

Tips att tänka på inför en upphandling

Relaterad information