Innehåll på sidan

Korruption inom offentlig upphandling

Korruption inom offentlig upphandling är ett stort problem som bland annat skadar medborgarnas förtroende till det offentliga. Många företag är beroende av den offentliga upphandlingen för sin överlevnad. Därför är det viktigt att vi tillsammans belyser korruption och aktivt jobbar mot korruption i den offentliga upphandlingen.

Konkurrensverkets definition

Konkurrensverket definierar korruption som otillbörlig påverkan på upphandlingsprocessen. Det är en bred definition som innefattar mutor, otillåtna gåvor och representation, släkt- och vänskapskorruption samt övrig otillåten påverkan och bristande likabehandling.

Mutor, otillåtna gåvor och representation är det som vi vanligast förknippar med korruption i Sverige. Dessa är straffbelagda enligt brottsbalken. Släkt- och vänskapskorruption kan utgöra jäv, men är sällan brottsliga. Annan otillbörlig påverkan och bristande likabehandling kan strida mot principen om likabehandling i upphandlingslagarna.

Skadar förtroendet för det offentliga

Offentlig upphandling är en av de offentliga aktiviteter som är mest utsatt för bedrägeri och korruption. Därför är det viktigt att vi kontinuerligt fortsätter prata om korruption och vilken påverkan korruption har på offentlig upphandling.

Korruption inom offentlig upphandling skadar medborgarnas förtroende för det offentliga. Det leder till dyrare upphandlingar på bekostnad av skattemedel och dåliga affärer. Korruption leder även till att seriösa företag konkurreras ut till förmån för oseriösa företag, vilket i slutändan kan gynna organiserad brottslighet. Pengar som skulle kunnat användas till bättre och viktigare saker.

Korruption innan, under och efter upphandlingen

I en offentlig upphandling görs bedömningar i flera olika situationer. I formulering av kravspecifikation, i kvalificeringen, i formuleringen av tilldelningskriterier och i anbudsutvärderingen.

Sveriges upphandlare har angett att de upplever perioden efter ett avtals ingående som särskilt riskfyllt för korruption, eftersom avtalsuppföljning och avtalsförvaltning ofta prioriteras bort i organisationerna. En gedigen och noggrann avtalsförvaltning tjänar hela samhället på, inte minst de upphandlande myndigheterna.

Läs mer om hur du kan förebygga korruption i inköpsprocessen på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Det är inte alltid lätt att upptäcka korruption inom offentlig upphandling. Genom att sträva efter att vara så transparent som möjligt minskar dock risken för att korruption letar sig in i den offentliga upphandlingen.

Relaterad information