Innehåll på sidan

Tröskelvärden och gräns för direktupphandling

Ska du annonsera inom EU, endast i Sverige eller kan du direktupphandla ditt behov av varor, tjänster eller byggentreprenader? För att ta reda på det behöver du veta vad ditt inköp kommer att kosta. Olika regler gäller nämligen beroende på om kontraktets värde beräknas bli mer eller mindre än ett så kallat tröskelvärde.

När du ska göra en upphandling behöver du uppskatta det framtida kontraktets värde eftersom tröskelvärdena avgör vilka regler i upphandlingslagstiftningen som du kan använda. Tröskelvärdena som EU beslutar om revideras vartannat år.

Uppskatta kontraktets totala värde

Värdet av en upphandling ska uppskattas för kontraktets totala värde under hela avtalets löptid, exklusive mervärdesskatt. Du ska räkna med alla eventuella optioner och förlängningsklausuler samt eventuella premier och/eller ersättningar.

Du ska uppskatta värdet av upphandlingen när upphandlingen ska annonseras. Om upphandlingen inte behöver annonseras ska du uppskatta värdet när du påbörjar upphandlingen.

Läs mer om hur du beräknar upphandlingens värde

Olika bestämmelser gäller om värdet är över eller under tröskelvärdena

Över tröskelvärdet

Om upphandlingen överstiger EU:s tröskelvärden gäller de direktivstyrda delarna av lagstiftningen. Vid sådana upphandlingar förväntas leverantörer vara mer intresserade av att bevaka affärsmöjligheter även i andra medlemsstater än det egna hemlandet.

Under tröskelvärdet

För upphandlingar som understiger tröskelvärdena gäller nationell lagstiftning.

För upphandlingar som understiger tröskelvärdena gäller nationell lagstiftning. Den nationella lagstiftningen är något flexiblare än den direktivstyrda och innehåller inte lika många regler kring hur en upphandling ska genomföras. Skillnaderna består främst i att det under tröskelvärdena inte finns några bestämda upphandlingsförfaranden utan den upphandlande myndigheten får välja att genomföra sin upphandling på ett lämpligt sätt. Dessutom skiljer sig reglerna om annonsering och tidsfrister mot vad som gäller vid upphandling över tröskelvärdena. Upphandlingen måste dock genomföras i enlighet med de grundläggande principerna.

Sociala och andra särskilda tjänster

Vissa tjänster, så kallade sociala tjänster och andra särskilda tjänster, bedöms med hänsyn till sin natur ha ett begränsat gränsöverskridande intresse. Det betyder att de antas vara av litet eller inget intresse för leverantörer från andra länder inom EU. De EU-direktiv som de svenska upphandlingslagarna bygger på ställer därför endast upp ett fåtal regler avseende dessa tjänster. Tröskelvärdena för dessa tjänster är därför högre. Exempel på sådana tjänster är hälsovård, socialtjänst, kultur och utbildning.

I bilaga 2 i lagen om offentlig upphandling anges vilka tjänster som omfattas.

Direktupphandling

Gränserna för direktupphandling är av stor betydelse för upphandlande myndigheter och leverantörer eftersom de avgör vilka regler som blir tillämpliga vid genomförandet av en upphandling. I LOU, LUF och LUFS är direktupphandlingsgränsen fastställd till ett fast belopp som inte automatiskt ändras vartannat år. För att direktupphandlingsgränsen i dessa lagar ska ändras krävs en lagändring.

I LUK är direktupphandlingsgränsen en procentsats av gällande tröskelvärde. Därmed justeras direktupphandlingsgränsen i LUK vartannat år.

Om värdet av upphandlingen understiger denna gräns kan du direktupphandla. Vid direktupphandling gäller inte några särskilda förfaranderegler men du måste ta hänsyn till EU:s grundläggande principer. Läs mer om de grundläggande principerna  och om direktupphandling.

Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser 2024

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns enligt LOU

Tröskelvärdena som gäller från 1 januari 2024.

Varor och tjänster Euro SEK
Statliga myndigheter 143 000 1 546 202
Övriga upphandlande myndigheter 221 000 2 389 585
Direktupphandlingsgräns   700 000

Byggentreprenader
   
Samtliga upphandlande myndigheter 5 538 000 59 880 179
Direktupphandlingsgräns   700 000

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster (bilaga 2)
Samtliga upphandlande myndigheter 750 000 8 109 450
Direktupphandlingsgräns   8 109 450

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns enligt LUF

Tröskelvärdena som gäller från 1 januari 2024.

Varor och tjänster Euro SEK
Upphandlande enheter 443 000 4 789 982
Direktupphandlingsgräns   1 200 000

Byggentreprenader
   
Upphandlande enheter 5 538 000 59 880 179
Direktupphandlingsgräns   1 200 000

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster (bilaga 2)
Upphandlande enheter 1 000 000 10 812 600
Direktupphandlingsgräns   10 812 600

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns enligt LUFS

Tröskelvärdena som gäller från 1 januari 2024.

Varor och tjänster Euro SEK
Upphandlande myndigheter och enheter 443 000 4 789 982
Direktupphandlingsgräns   1 200 000

Byggentreprenader
   
Upphandlande myndigheter och enheter 5 538 000 59 880 179
Direktupphandlingsgräns   1 200 000

Tjänster enligt bilaga 3 till LUFS (B-tjänster)
Upphandlande myndigheter och enheter 443 000 4 789 982
Direktupphandlingsgräns   1 200 000

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns enligt LUK

Tröskelvärdena som gäller från 1 januari 2024.

Bygg- och tjänstekoncessioner Euro SEK
Upphandlande myndigheter och enheter 5 538 000 59 880 179
Direktupphandlingsgräns   2 994 008

Koncessioner som avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster (bilaga 3)


Upphandlande myndigheter och enheter 5 538 000 59 880 179
Direktupphandlingsgräns   2 994 008

Relaterad information