Innehåll på sidan

Tröskelvärden och gräns för direktupphandling

Ska du annonsera inom hela EU, endast i Sverige eller kan du direktupphandla ditt behov av varor och tjänster? För att ta reda på det behöver du veta vad ditt inköp kommer att kosta. Olika regler gäller nämligen beroende på om kontraktets värde beräknas bli mer eller mindre än ett så kallat tröskelvärde.

Tröskelvärdena avgör vilka regler i upphandlingslagstiftningen som du ska använda. Det är EU som beslutar om vilka tröskelvärden som gäller. Tröskelvärdena revideras vartannat år. När du ska göra en upphandling behöver du därför uppskatta det framtida kontraktets värde.

Uppskatta kontraktets totala värde

Värdet ska uppskattas för kontraktets totala värde under avtalets löptid, exklusive mervärdesskatt. Du ska räkna med alla eventuella optioner och förlängningsklausuler samt eventuella premier eller ersättningar.

Du ska uppskatta värdet av upphandlingen när upphandlingen annonseras. Om upphandlingen inte behöver annonseras ska du uppskatta värdet när du påbörjar upphandlingen.

Läs mer om hur du beräknar upphandlingens värde

Olika bestämmelser gäller om värdet är över eller under tröskelvärdena

Över tröskelvärdet

Om upphandlingen överstiger tröskelvärdet gäller de direktivstyrda delarna av lagstiftningen. Det vill säga de regler som är gemensamma för hela EU:s inre marknad. Vid sådana värdemässigt större upphandlingar förväntas leverantörer vara intresserade att bevaka affärsmöjligheter även i andra medlemsstater än det egna hemlandet.

Under tröskelvärdet

För upphandlingar som understiger tröskelvärdena gäller nationell lagstiftning och reglerna i 19 kap. lagen om offentlig upphandling eller lagen om upphandling inom försörjningssektorerna ska tillämpas.

För upphandlingar som understiger tröskelvärdena gäller nationell lagstiftning. Den nationella lagstiftningen är något enklare än den direktivstyrda och innehåller inte lika många regler kring hur en upphandling ska genomföras. Skillnaderna består främst i att det under tröskelvärdena inte finns några bestämda upphandlingsförfaranden utan den upphandlande myndigheten får välja att genomföra sin upphandling på ett lämpligt sätt. Upphandlingen måste dock genomföras i enlighet med de grundläggande principerna. Regler om annonsering och tidsfrister är annorlunda mot vad som gäller vid upphandling över tröskelvärdena.

Sociala och andra särskilda tjänster

Vissa tjänster, så kallade sociala tjänster och andra särskilda tjänster, bedöms med hänsyn till sin natur ha ett begränsat gränsöverskridande intresse. Det betyder att de antas vara av inget eller litet intresse för leverantörer från andra länder inom EU. De EU-direktiv som de svenska upphandlingslagarna bygger på ställer därför endast upp ett fåtal regler avseende dessa tjänster. Exempel på sådana tjänster är hälsovård, socialtjänst, kultur och utbildning.

I bilaga 2 i lagen om offentlig upphandling anges vilka tjänster som omfattas.

Tröskelvärdena för dessa tjänster är högre vilket beror på att dessa tjänster vanligtvis inte har ett gränsöverskridande intresse.

Läs mer om upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster på på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Direktupphandling

Eftersom gränserna för direktupphandling avgör om reglerna för annonsering är tillämpliga vid genomförandet av en upphandling, är dessa gränser av stor betydelse för upphandlande myndigheter och leverantörer. Gränsen för direktupphandling enligt LOU är 700 000 kronor. Gränsen för direktupphandling enligt LUF och LUFS är 1 200 000 kronor.

I LUK beräknas direktupphandlingsgränsen genom att räkna en procentsats av gällande tröskelvärde och justeras vartannat år.

Om värdet av upphandlingen understiger denna gräns kan du direktupphandla. Vid direktupphandling gäller inte några särskilda upphandlingsregler men du måste ta hänsyn till EU:s grundläggande principer. Läs mer om de fem grundläggande principerna  och om direktupphandling.

Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns enligt LOU

Tröskelvärdena gäller från 1 januari 2022.

Varor och tjänster Euro SEK
Statliga myndigheter 140 000 1 456 476
Övriga upphandlande myndigheter 215 000 2 236 731
Direktupphandlingsgräns   700 000

Byggentreprenader
   
Samtliga upphandlande myndigheter 5 382 000 55 991 099
Direktupphandlingsgräns   700 000

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster (bilaga 2)
Samtliga upphandlande myndigheter   7 802 550
Direktupphandlingsgräns   7 802 550

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns enligt LUF

Tröskelvärdena gäller från 1 januari 2022.

Varor och tjänster Euro SEK
Upphandlande enheter 431 000 4 483 865
Direktupphandlingsgräns   1 200 000

Byggentreprenader
   
Upphandlande enheter 5 382 000 55 991 099
Direktupphandlingsgräns   1 200 000

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster (bilaga 2)
Upphandlande enheter   10 403 400
Direktupphandlingsgräns   10 403 400

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns enligt LUFS

Tröskelvärdena gäller från 1 januari 2022.

Varor och tjänster Euro SEK
Upphandlande myndigheter och enheter 431 000 4 483 865
Direktupphandlingsgräns   1 200 000

Byggentreprenader
   
Upphandlande myndigheter och enheter 5 382 000 55 991 099
Direktupphandlingsgräns   1 200 000

Tjänster enligt bilaga 3 till LUFS (B-tjänster)
Upphandlande myndigheter och enheter 431 000 4 483 865
Direktupphandlingsgräns   1 200 000

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns enligt LUK

Tröskelvärdena gäller från 1 januari 2022.

Bygg- och tjänstekoncessioner Euro SEK
Upphandlande myndigheter och enheter 5 382 000 55 991 099
Direktupphandlingsgräns   2 799 554

Koncessioner som avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster (bilaga 3)


Upphandlande myndigheter och enheter 5 382 000 55 991 099
Direktupphandlingsgräns   2 799 554

Relaterad information