Innehåll på sidan

Tröskelvärden och gräns för direktupphandling

Ska du annonsera inom hela EU, endast i Sverige eller kan du direktupphandla ditt behov av varor och tjänster? För att ta reda på det behöver du veta vad ditt inköp kommer att kosta. Olika regler gäller nämligen beroende på om kontraktets värde beräknas bli mer eller mindre än ett så kallat tröskelvärde.

Tröskelvärdena avgör vilka regler i upphandlingslagstiftningen som du ska använda. Det är EU som beslutar om vilka tröskelvärden som gäller. Tröskelvärdena revideras vartannat år. När du ska göra en upphandling behöver du därför uppskatta det framtida kontraktets värde.

Uppskatta kontraktets totala värde

Värdet ska uppskattas för kontraktets totala värde under avtalets löptid, exklusive mervärdesskatt. Du ska räkna med alla eventuella optioner och förlängningsklausuler samt eventuella premier eller ersättningar.

Du ska uppskatta värdet av upphandlingen när upphandlingen annonseras. Om upphandlingen inte behöver annonseras ska du uppskatta värdet när du påbörjar upphandlingen.

Läs mer om hur du beräknar upphandlingens värde

Olika bestämmelser gäller om värdet är över eller under tröskelvärdena

Över tröskelvärdet

Om upphandlingen överstiger tröskelvärdet gäller de direktivstyrda delarna av lagstiftningen. Det vill säga de regler som är gemensamma för hela EU:s inre marknad. Vid sådana värdemässigt större upphandlingar förväntas leverantörer vara intresserade att bevaka affärsmöjligheter även i andra medlemsstater än det egna hemlandet.

Under tröskelvärdet

För upphandlingar som understiger tröskelvärdena gäller nationell lagstiftning och reglerna i 19 kap. lagen om offentlig upphandling eller lagen om upphandling inom försörjningssektorerna ska tillämpas.

För upphandlingar som understiger tröskelvärdena gäller nationell lagstiftning. Den nationella lagstiftningen är något enklare än den direktivstyrda. Skillnaderna består främst i att upphandlingsförfarandena skiljer sig åt och att regler om annonsering samt tidsfrister är olika.

Sociala och andra särskilda tjänster

För upphandlingar av vissa välfärdstjänster som exempelvis hälsovård och socialtjänst finns det särskilda regler som förenklar upphandlingsförfarandet.

I bilaga 2 a i lagen om offentlig upphandling finns  särskilda regler som förenklar upphandling av vissa välfärdstjänster.

Tröskelvärdena för dessa tjänster är högre vilket beror på att dessa tjänster vanligtvis inte har ett gränsöverskridande intresse. Läs mer om reglerna för upphandlingar av välfärdstjänster på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Direktupphandling

Tröskelvärdena påverkar även gränsen för när du kan direktupphandla. Gränsen bestäms i lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och justeras vartannat år.

Om värdet av upphandlingen understiger denna gräns kan du direktupphandla. Vid direktupphandling gäller inte några särskilda upphandlingsregler men du måste ta hänsyn till EU:s grundläggande principer. Läs mer om de fem grundläggande principerna  och om  direktupphandling.

Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser

1 januari 2020-31 december 2021

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns enligt LOU

Gäller från 1 januari 2020.

Varor och tjänster Euro SEK
Statliga myndigheter 139 000 1 427 377
Övriga upphandlande myndigheter 214 000 2 197 545
Direktupphandlingsgräns   615 312

Byggentreprenader
   
Samtliga upphandlande myndigheter 5 350 000 54 938 615
Direktupphandlingsgräns   615 312

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster (bilaga 2)
Samtliga upphandlande myndigheter 750 000 7 701 675
Direktupphandlingsgräns   615 312
     
Välfärdstjänster (bilaga 2 a)    
Samtliga upphandlande myndigheter 750 000 7 701 675
Direktupphandlingsgräns   2 156 469

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns enligt LUF

Gäller från 1 januari 2020.

Varor och tjänster Euro SEK
Upphandlande enheter 428 000 4 395 089
Direktupphandlingsgräns   1 142 723

Byggentreprenader
   
Upphandlande enheter 5 350 000 54 938 615
Direktupphandlingsgräns   1 142 723

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster (bilaga 2)
Upphandlande enheter 1 000 000 10 268 900
Direktupphandlingsgräns   1 142 723

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns enligt LUFS

Gäller från 1 januari 2020.

Varor och tjänster Euro SEK
Upphandlande myndigheter och enheter 428 000 4 395 089
Direktupphandlingsgräns   1 142 723

Byggentreprenader
   
Upphandlande myndigheter och enheter 5 350 000 54 938 615
Direktupphandlingsgräns   1 142 723

Tjänster enligt bilaga 3 till LUFS (B-tjänster)
Upphandlande myndigheter och enheter 428 000 4 395 089
Direktupphandlingsgräns   1 142 723

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns enligt LUK

Gäller från 1 januari 2020.

Bygg- och tjänstekoncessioner Euro SEK
Upphandlande myndigheter och enheter 5 350 000 54 938 615
Direktupphandlingsgräns   2 746 930

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster (bilaga 3)


Upphandlande myndigheter och enheter 5 350 000 54 938 615
Direktupphandlingsgräns   2 746 930