Innehåll på sidan

Upphandlingsskadeavgift

Vi kan ansöka i domstol att en myndighet som har gjort en otillåten direktupphandling ska betala en upphandlingsskadeavgift, ett slags böter som betalas till staten.

Vi kan ansöka i domstol om upphandlingsskadeavgift mot upphandlande myndigheter som genomfört otillåtna direktupphandlingar.

En otillåten direktupphandling är när en upphandlande myndighet har ingått ett avtal med en leverantör utan att följa kraven på annonsering i upphandlingslagstiftningen. Det är domstolen som beslutar om upphandlingsskadeavgift ska dömas ut och hur stor den i så fall ska vara.

Syftet med upphandlingsskadeavgift

Ett av syftena med upphandlingsskadeavgift är att se till att myndigheter följer upphandlingsreglerna så att skattemedlen används på ett korrekt sätt. Avgiften ska få myndigheter att avstå från överträdelser. Att en upphandlande myndighet döms att betala en upphandlingsskadeavgift innebär inte att det avtal som har ingåtts upphör att gälla.

De olika stegen i vår handläggning av upphandlingsärenden

Process i domstol – upphandlingsskadeavgift

Upphandlingsskadeavgiftens storlek

En upphandlingsskadeavgift uppgår till mellan 10 000 och 10 miljoner kronor, men får inte överstiga tio procent av upphandlingens värde. Hur stor upphandlingsskadeavgift vi ansöker om beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Finns det något i ärendet som vi bedömer är förmildrande eller försvårande väger vi in det i vår ansökan.

Frivillig ansökan

Vi kan ansöka om upphandlingsskadeavgift på eget initiativ i de ärenden som vi väljer att prioritera. En frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift måste vi lämna in till domstolen inom ett år från att avtalet ingicks.

Ta del av våra frivilliga ansökningar om upphandlingsskadeavgift

Obligatorisk ansökan

Vi är skyldiga att ansöka om upphandlingsskadeavgift om en domstol har beslutat att inte ogiltigförklara ett avtal trots att det har ingåtts genom en otillåten direktupphandling. Vi är också skyldiga att ansöka om upphandlingsskadeavgift när domstolen fastställt att ett avtal inte ska förklaras ogiltigt, trots att det slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Domstolen kan fatta sådana beslut om det är nödvändigt för allmänheten att köpet genomförs, exempelvis om domstolen bedömt att det är omöjligt för myndigheten att vara utan varan eller tjänsten under den tid det skulle ta att genomföra en offentlig upphandling.

En obligatorisk ansökan om upphandlingsskadeavgift måste vi lämna in senast sex månader efter att domen i ogiltighetsmålet vunnit laga kraft.

Ta del av våra obligatoriska ansökningar om upphandlingsskadeavgift

Relaterad information