Innehåll på sidan

Upphandlingsskadeavgift

En myndighet som har gjort en otillåten direktupphandling kan få betala en upphandlingsskadeavgift, ett slags böter som betalas till staten.

När en otillåten direktupphandling påböjats den 1 januari 2024 eller senare kan Konkurrensverket själva besluta att en myndighet eller enhet ska betala en upphandlingsskadeavgift. Om upphandlingen påbörjats före den 1 januari 2024 behöver vi ansöka i domstol om att myndigheten ska betala  upphandlingsskadeavgift.  

En otillåten direktupphandling är när en upphandlande myndighet har ingått ett avtal med en leverantör utan att följa kraven på annonsering i upphandlingslagstiftningen

Syftet med upphandlingsskadeavgift

Ett av syftena med upphandlingsskadeavgift är att se till att myndigheter följer upphandlingsreglerna så att skattemedlen används på ett korrekt sätt. Avgiften ska få myndigheter att avstå från överträdelser. Att en upphandlande myndighet döms att betala en upphandlingsskadeavgift innebär inte att det avtal som har ingåtts upphör att gälla.

De olika stegen i vår handläggning av upphandlingsärenden

Process i domstol – upphandlingsskadeavgift

Upphandlingsskadeavgiftens storlek

En upphandlingsskadeavgift uppgår till mellan 10 000 och 20 miljoner kronor, men får inte överstiga tio procent av upphandlingens värde. Hur stor upphandlingsskadeavgift vi beslutar om beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Finns det något i ärendet som vi bedömer är förmildrande eller försvårande väger vi in det i vårt beslut.

I ringa fall beslutar vi att den upphandlande myndigheten eller enheten inte ska betala någon upphandlingsskadeavgift. Ringa fall innebär ett undantagsfall där överträdelsens allvar är så lågt att det inte finns tillräckliga skäl för en upphandlingsskadeavgift.

Vi får också bevilja eftergift, det vill säga att upphandlingsskadeavgift inte ska betalas, om det finns synnerliga skäl. Med synnerliga skäl menas ett undantagsfall där det skulle framstå som orimligt eller stötande att ta ut en upphandlingsskadeavgift.

Frivilligt beslut

Vi kan besluta om upphandlingsskadeavgift på eget initiativ i de ärenden som vi väljer att prioritera. Ett frivilligt beslut om upphandlingsskadeavgift måste vi fatta inom två år från att avtalet ingicks.

Ta del av våra frivilliga beslut och ansökningar

Obligatoriskt beslut

Vi är skyldiga att besluta om upphandlingsskadeavgift om en domstol har beslutat att inte ogiltigförklara ett avtal, trots att det har ingåtts genom en otillåten direktupphandling. Vi är också skyldiga att besluta om upphandlingsskadeavgift när domstolen fastställt att ett avtal inte ska förklaras ogiltigt, trots att det slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Domstolen kan fatta sådana beslut om det är nödvändigt för allmänheten att köpet genomförs, exempelvis om domstolen bedömt att det är omöjligt för myndigheten att vara utan varan eller tjänsten under den tid det skulle ta att genomföra en offentlig upphandling.

Ett obligatoriskt beslut om upphandlingsskadeavgift måste vi fatta senast sex månader efter att domen i ogiltighetsmålet vunnit laga kraft.

Ta del av våra obligatoriska beslut och ansökningar