Innehåll på sidan

Tillsyn och sanktioner

Konkurrensverket är registermyndighet enligt lagen om upphandlingsstatistik. Det innebär att vi ska ta emot ansökningar om registrering av annonsdatabaser och pröva om de uppfyller kraven för att registreras. Vi ska även utöva tillsyn över de registrerade annonsdatabaserna.

Konkurrensverket utövar tillsyn över registrerade annonsdatabaser

Enligt lagen om upphandlingsstatistik ska vi utöva tillsyn över registrerade annonsdatabaser. Vi får begära in uppgifter som är nödvändiga för vår tillsyn från den som driver en registrerad annonsdatabas. Vi får också meddela de förelägganden som behövs för att lagen om upphandlingsstatistik eller de föreskrifter och villkor som har meddelats i anslutning till lagen ska följas.

Enligt 9 § lagen om upphandlingsstatistik ska registermyndigheten utöva tillsyn över registrerade annonsdatabaser.

Förutsättningarna för registrering anges i lagen om upphandlingsstatistik. Av bestämmelserna framgår att en ansökan om registrering av en annonsdatabas får göras av den fysiska eller juridiska person eller den upphandlande myndighet eller enhet som driver annonsdatabasen. En annonsdatabas ska registreras om sökanden är lämplig att utöva verksamheten, och det kan antas att verksamheten kommer att drivas i enlighet med denna lag samt de föreskrifter och villkor som har meddelats i anslutning till lagen.

6 § lagen om upphandlingsstatistik anger förutsättningarna för registrering av en annonsdatabas.

Vi ska återkalla registreringen av en annonsdatabas om den som driver databasen inte längre uppfyller kraven för registrering, inte betalar registeravgift eller inte fullgör de skyldigheter i fråga om annonsering och statistik som anges i lag eller författning. Registreringen ska även återkallas på begäran av den som driver annonsdatabasen. 

10 § lagen om upphandlingsstatistik anger förutsättningarna för att återkalla registreringen av en annonsdatabas.

Vår tillsyn

Vi kontrollerar regelbundet att de registrerade annonsdatabaserna uppfyller de krav som ligger till grund för registreringen. Vi genomför omvärldsbevakning och tar emot tips och klagomål som rör registrerade annonsdatabaser. Vi tar också emot avvikelserapporteringar från Upphandlingsmyndigheten.

Tipsa oss

Tillsynen är avgiftsbaserad genom att de registrerade annonsdatabaserna betalar en årlig registeravgift om 22 500 kronor.

Sanktioner

Föreläggande om rättelse

Konkurrensverket har, enligt lagen om upphandlingsstatistik, möjlighet att meddela de förelägganden som behövs för att lagen eller de föreskrifter och villkor som har meddelats i anslutning till lagen ska efterlevas.

Beslut om återkallelse

Konkurrensverket kan återkalla registreringen av en annonsdatabas om den som driver annonsdatabasen inte längre är lämplig att utöva verksamheten eller om någon annan förutsättning för registrering inte längre är uppfylld. Återkallelse kan också ske om registeravgiften inte betalas eller om det finns brister av systematisk karaktär i fullgörandet av de löpande skyldigheterna i fråga om annonsering och statistik. En återkallelse kan även ske på begäran av den som driver annonsdatabasen.