Räkfrossa var otillåten direktupphandling

Press Affärsverken Karlskrona AB följde inte upphandlingsreglerna när bolaget ingick avtal om flera arrangemang av räkfrossa till ett värde av 1,6 miljoner kronor. Konkurrensverket anser att det är fråga om en otillåten direktupphandling och yrkar nu att...

Använd i första hand upphandling eller valfrihetssystem för arbetsmarknadstjänster

Konkurrensverket har yttrat sig över betänkandet "Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen". Konkurrensverket tillstyrker förslaget om undantag för självkostnadsprincipen och förbudet mot vinstdrivande näringsverksamhet. Konkurrensverket...

Positivt med möjlighet till konkurrens även i framtidens järnvägsunderhåll

Konkurrensverket har yttrat sig över betänkandet "Framtidens järnvägsunderhåll". Konkurrensverket har inga invändningar mot att viss del av järnvägsunderhållet återtas i egen regi. I yttrandet lämnar vi dock några synpunkter kring genomförandet av viss...

Ingen synnerlig brådska när Huddinge direktupphandlade snöröjning

Press Huddinge kommun gjorde sig skyldig till en otillåten direktupphandling när kommunen inte upphandlade snöröjning enligt upphandlingsreglerna. Det anser Konkurrensverket som yrkar att kommunen ska betala två miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

Välkommet med förstärkt skydd för visselblåsare

Konkurrensverket har yttrat sig över betänkandet "Ökad trygghet för visselblåsare". Konkurrensverket ser positivt på betänkandets förslag till genomförande av det så kallade visselblåsardirektivet och välkomnar att skyddet för personer som rapporterar ...