Olagliga avfallskontrakt drabbar konsumenterna

Press Flera kommuner i Sverige har skrivit avtal om avfallshantering utan lagstadgad upphandling. Konkurrensverket skickar nu ut en enkät till samtliga kommuner, kommunala avfallsbolag och kommunalförbund för att kartlägga omfattningen av lagöverträdelserna.

Landstinget i Östergötland avser bryta mot upphandlingsreglerna?

Länsrätten i Östergötlands län har i en dom beslutat att upphandling ska genomföras då närsjukvården i Finspång ska överlåtas till en privat aktör.

Olaglig direktupphandling av avfallstjänster

Det kommunala avfallsbolaget Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB och Hylte kommun bröt mot upphandlingsreglerna när de direktupphandlade avfallshantering.

Se över statens samordnade upphandlingar

Konkurrensverket avstyrker förslaget att Ekonomistyrningsverket (ESV) ska vara upphandlings- eller ramavtalsansvarig myndighet för offentlig förvaltning inom området informationsteknik eller det så kallade IKT-området. Det framgår av ett yttrande till...

Tre kommuner har olagligt direktupphandlat avfallshantering

De tre kommunerna Ödeshög, Mönsterås och Vimmerby bröt mot lagen om offentlig upphandling när de direktupphandlade avfallshantering. Det har Konkurrensverket funnit efter en granskning.