Innehåll på sidan

Otillbörliga handelsmetoder

Lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter har som syfte att bekämpa oschysta handelsmetoder och minska obalanserna i förhandlingsstyrkan mellan leverantör och köpare. Lagen omfattar bland annat leverans- och betalningstider. Konkurrensverket har fått i uppdrag att utöva tillsyn över att lagen följs.

Otillbörliga handelsmetoder inom jordbruks- och livsmedelskedjan

Otillbörliga handelsmetoder, eller som det på engelska heter, unfair trading practices (UTP), handlar om metoder som kan ta form i orättvisa avtalsvillkor men även i oschysta beteenden i samband med avtalsrelationer.

En otillbörlig handelsmetod är ett avtalsvillkor eller ett beteende i en affärsrelation som inte stämmer överens med god affärssed, strider mot god tro och heder och ensidigt påtvingas en handelspartner, eller tvingar fram en stor obalans mellan rättigheter och skyldigheter för en handelspartner. Det spelar inte heller någon roll när i en avtalsrelation de otillbörliga handelsmetoderna förekommer, det kan vara både före, under och efter själva försäljningen av produkten.

Otillbörliga handelsmetoder i korthet

Syftet med lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder

Lagen är ett genomförande av ett EU-direktiv i svensk rätt vars syfte är att skydda leverantörer av jordbruks- och livsmedelsprodukter mot vissa, i lagen uppräknade, otillbörliga handelsmetoder.

Det kan finnas stora obalanser i förhandlingsstyrkan mellan leverantörer och köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter inom jordbruks- och livsmedelskedjan. Dessa obalanser kan i sin tur komma att leda till otillbörliga handelsmetoder, när en större eller starkare handelspartner försöker införa vissa metoder eller kontraktsmässiga arrangemang som är till deras fördel. Vissa metoder kan vara uppenbart otillbörliga även när båda parter har kommit överens om dem. Målet med lagen är att minska förekomsten av sådana metoder som kan få en negativ effekt på jordbruksproducenternas ekonomiska ställning.

Lagar, förordningar och regler som styr förbudet mot otillbörliga handelsmetoder 

Vägledning för köpare och säljare

Du som är köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter med en årsomsättning på över två miljoner euro omfattas av förbuden mot att använda de otillbörliga handelsmetoderna. Du kan läsa mer om vad som gäller för era befintliga avtal i vår vägledning.

Vägledning för köpare och leverantörer av jordbruks- och livsmedelsprodukter 

Stärkt skydd för uppgiftslämnare

När beslutet om att införa lagen om otillbörliga handelsmetoder fattades beslutades även att en ändring skulle göras i offentlighets- och sekretesslagen till skydd för uppgiftslämnare.

Sekretess för uppgiftslämnare

Relaterad information