Innehåll på sidan

Lagar och förordningar

Det är flera lagar, förordningar och regler som styr förbudet mot otillbörliga handelsmetoder på jordbruks- och livsmedelsmarknaden. Här hittar du lagarna och de övriga reglerna i sin helhet.

Utöver de lagar och förordningar som styr otillbörliga handelsmetoder på jordbruks- och livsmedelsmarknaden ger Konkurrensverket ut ställningstaganden som innehåller en redogörelse för vår uppfattning i rättsliga frågor. Till skillnad från lagar och förordningar är ställningstaganden inte rättsligt bindande.

Svenska lagar och förordningar

Titel Rättsliga dokument

Lagen (2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

SFS 2021:579
Lagen (2021:580) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) SFS 2021:580
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) SFS 2009:400
Förordningen (2021:583) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

SFS 2021:583

Förordningen (2021:888) om ändring i förordningen (2021:583) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter SFS 2021:888

Förarbeten

Titel Rättsliga dokument
Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (Prop. 2020/21:134) Prop. 2020/21:134
Riksdagsskrivelse

2020/21:364

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU21
Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan (Ds 2019:19) Ds 2019:19

EU-direktiv

Titel Rättsliga dokument
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/633 av den 17 april 2019 om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan 2019/633