Innehåll på sidan

Sanktioner vid otillbörliga handelsmetoder

Om en köpare bryter mot lagen om otillbörliga handelsmetoder kan den drabbas av sanktioner. Dessa kan bestå i att köparen får betala en sanktionsavgift, en form av böter, eller att köparen tvingas att upphöra med en handelsmetod. Köparen kan också föreläggas att upphöra med angrepp på leverantörs företagshemligheter eller föreläggas att lämna en skriftlig beräkning. Beslut om föreläggande kan förenas med vite.

Sanktionsavgift

En köpare som bryter mot förbuden och använder sig av någon av de otillbörliga handelsmetoder som räknas upp i den svarta listan eller den grå listan, kan straffas genom att få betala en sanktionsavgift, en form av böter. Köpare kan också få betala en sanktionsavgift om den angripit en leverantörs företagshemligheter.

Så beräknar vi sanktionsavgiften

Sanktionsavgiften kan uppgå till som mest en procent av den totala omsättningen föregående räkenskapsår för den köpare som beslutet riktas mot. Detta är en kännbar sanktionsavgift, i synnerhet då många aktörer i livsmedelskedjan bygger sin verksamhet på hög omsättning och har relativt låga marginaler.

När vi bestämmer storleken på sanktionsavgiften tar vi hänsyn till bland annat följande omständigheter:

 • Överträdelsens art
 • Varaktighet
 • Omfattning

Hänsyn tas också till om den som beslutet riktar sig mot tidigare har överträtt förbudet och vilka förutsättningar som finns för att betala avgiften.

Avgiften kan justeras uppåt eller nedåt med hänsyn till köparens ekonomiska situation. Exempelvis kan det vara möjligt att höja avgiften för en ekonomiskt stark köpare i syfte att avgiften ska få en avskräckande effekt. På samma sätt kan det också vara möjligt att sänka avgiften för en köpare som befinner sig i en svår ekonomisk situation. Köparen betalar sanktionsavgiften till staten.

Förelägganden

Föreläggande att upphöra med en otillbörlig handelsmetod

Vid sidan av sanktionsavgiften kan Konkurrensverket genom ett beslut tvinga en köpare att sluta använda sig av en otillbörlig handelsmetod eller justera ett avtalsvillkor. Detta sker genom ett så kallat beslut om föreläggande att upphöra med en otillbörlig handelsmetod. Föreläggandet kan gälla omedelbart eller från en framtida tidpunkt för det fall vi anser att det är rimligt att köparen får viss tid att ändra sitt agerande.

Förläggande om att upphöra med angrepp på leverantörs företagshemligheter

Konkurrensverket kan genom beslut tvinga en köpare att sluta angripa en leverantörs företagshemlighet. I praktiken skulle detta kunna medföra att köparen inte får utnyttja den företagshemlighet som köparen obehörigen har tillskansat sig.

Föreläggande om att lämna en skriftlig beräkning

Konkurrensverket kan genom beslut tvinga en köpare att lämna en skriftlig beräkning till den leverantör som begärt uppgifterna av en köpare men inte fått dem. Beräkningen kan gälla den sammanlagda betalningen eller betalningen per enhet för de punkter som nämns i den grå listan:

 • Lagring
 • Listning
 • Skyltning
 • Tillhandahållande
 • Marknadsföring
 • Personalkostnader för att inreda lokal
 • Rabatter som en del av en marknadsföringskampanj.

Vi kan genom beslut också tvinga en köpare att lämna en skriftlig kostnadsberäkning och underlaget för denna beräkning till den leverantör som begärt uppgifterna från en köpare men inte fått dem. Kostnadsberäkningen gäller betalning för de punkter som nämns i den grå listan:

 • Lagring
 • Listning
 • Skyltning
 • Tillhandahållande
 • Marknadsföring
 • Personalkostnader för att inreda lokal

Vite

Beslut om ett föreläggande kan förenas med ett vite. Ett vite är en form av förutbestämd böter som kan falla ut om köparen inte följer Konkurrensverkets beslut utan fortsätter med den otillbörliga handelsmetoden. Ett vite ska vara kännbart för köparen och brukar av den anledningen uppgå till för köparen höga belopp.

Vite

Överklaga beslut om sanktioner

Efter att vi har fattat ett beslut om en sanktion finns det möjlighet för köparen att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Förvaltningsrättens beslut kan sedan överklagas till kammarrätten. Det krävs så kallat prövningstillstånd för att kammarrätten ska ta upp och titta på ett överklagande. Kammarrättens beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen som är högsta instans. Det krävs även prövningstillstånd för att Högsta förvaltningsdomstolen ska titta på ett överklagande.