Innehåll på sidan

Lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder

Lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder innehåller förbud för köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter att använda vissa handelsmetoder mot sina leverantörer. Syftet med lagen är att skydda leverantörer av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Lagen gäller från och med den 1 november 2021.

Reglerna om otillbörliga handelsmetoder kommer ursprungligen från ett EU-direktiv som kallas UTP-direktivet. Respektive EU-land har tagit fram en egen UTP-lagstiftning som baseras på direktivet. UTP står för Unfair Trading Practices, vilket på svenska kan översättas till otillbörliga handelsmetoder. Den svenska UTP-lagstiftningen heter lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter.

De omfattas

Köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter med en årsomsättning på över två miljoner euro omfattas av lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter, LOH. De gör även alla myndigheter, regioner och kommuner som köper dessa produkter. Alla som levererar jordbruks- och livsmedelsprodukter till dessa köpare skyddas av lagen. Konsumenter omfattas inte av LOH.

Årsomsättningen baseras på föregående räkenskapsår. Vid omräkning av årsomsättning i euro ska genomsnittskursen för föregående kalenderår som publiceras av Europeiska centralbanken tillämpas. Gränsen för årsomsättning i svenska kronor för 2024 är 22 957 600 kronor.

Produkter som omfattas

De produkter som lagen omfattar är bland annat kött, fisk, mjölk, ägg, honung, växter, frukter, kaffe, te och kryddor. En lista med produkter och en beskrivning av vad begreppet jordbruks- och livsmedelsprodukter innefattar finns i bilaga I till Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF).

Två typer av otillbörliga handelsmetoder

Lagen består i huvudsak av två delar där de förbjudna handelsmetoderna listas. De kallas för svartlistade och grålistade handelsmetoder.

I den svarta listan finns de handelsmetoder som är helt förbjudna att använda sig av eller att avtala om. Den innehåller bland annat bestämmelser om att en köpare ska betala inom 30 dagar, oftast räknat från leveransdagen, och inte får avbeställa senare än 30 dagar före leverans.

I den gråa listan finns de handelsmetoder som endast är tillåtna om köparen och leverantören klart och tydligt avtalar om dem i förväg. Där finns bland annat bestämmelser om kostnad för marknadsföring och rabatter.

Påföljder vid en överträdelse av lagen

Konkurrensverket får förelägga en köpare att upphöra med en otillbörlig handelsmetod. Föreläggandet gäller omedelbart och får förenas med vite.

Konkurrensverket får även besluta om en sanktionsavgift mot en köpare som använt sig av en otillbörlig handelsmetod. Sanktionsavgiften får uppgå till max en procent av företagets årsomsättning.

Skydd av uppgiftslämnare

Tipsare och leverantörer som lämnar uppgifter till oss har ett stärkt sekretesskydd. Identiteten får endast lämnas ut om det står klart att tipsaren eller leverantören inte lider skada.

Relaterad information