Innehåll på sidan

Internationellt samarbete

Reglerna om otillbörliga handelsmetoder kommer ursprungligen från ett EU-direktiv som kallas UTP-direktivet. Jordbruks- och livsmedelsmarknaderna är till stor del gränsöverskridande. För att säkerställa att reglerna följs över hela EU är det viktigt med ett nära samarbete mellan ländernas tillsynsmyndigheter.

Gränsöverskridande frågor

Vad händer om en köpare bryter mot lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter men parterna befinner sig i olika länder? Vilken lagstiftning gäller och vilken myndighet ska utreda en sådan anmälan? De gränsöverskridande frågorna rörande otillbörliga handelsmetoder är ständigt aktuella och kräver samarbete mellan tillsynsmyndigheterna i de olika EU-länderna. Det är viktigt att samarbetet sker effektivt och inom ramen för regler om sekretess och den rättsliga grund som finns.

Krav enligt UTP-direktivet

Respektive EU-land har tagit fram en egen UTP-lagstiftning som baseras på EU:s UTP-direktiv. UTP-direktivet kan liknas vid ett golv med minimiregler som alla länder måste genomföra. Utöver EU:s minimiregler kan länderna lägga till ytterligare regler i sin lagstiftning. EU-ländernas UTP-lagstiftning skiljer sig därför åt. Enligt UTP-direktivet är medlemsländernas tillsynsmyndigheter skyldiga att samarbeta effektivt med varandra och EU-kommissionen samt hjälpa varandra i gränsöverskridande utredningar.

EU-ländernas tillsynsmyndigheter träffas flera gången årligen för att diskutera bland annat utvecklingen på området och vilka tillsynsmetoder som används. EU-kommissionen har också inrättat en webbplats där allmänheten kan hitta kontaktuppgifter till de olika myndigheterna.

Internationella nätverk

Konkurrensverket samarbetar och nätverkar med andra tillsynsmyndigheter inom Norden och i EU. Syftet med nätverket mellan EU:s tillsynsmyndigheter är att säkerställa att myndigheterna utövar en effektiv tillsyn utifrån UTP-direktivet. Ta del av mer information om de internationella nätverken.