Innehåll på sidan

Ett ärendes gång – otillbörliga handelsmetoder

Här kan du följa de olika stegen som ett ärende som rör otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan går igenom under vår handläggning.

Vår handläggning

Vårt mål är att det ska tas ett beslut i våra ärenden inom åtta till tolv månader från det att vi genomfört den första direkta utredningsåtgärden mot köparen som vi utreder. Hur lång tid det tar innan vi kan fatta ett beslut beror till exempel på om ärendet handlar om mer komplexa frågor eller om utredningen är mer komplex i sig själv. Upptäcks detta under utredningen kan tidsfristen förlängas. Vi strävar alltid att utreda ärendena så skyndsamt som möjligt utan att för den sakens skull göra avkall på kvaliteten i utredningen.

  • Vi får information om en misstänkt överträdelse

  • Vi hämtar in uppgifter från köparen

  • Ärendet förankras internt

  • Handläggning och dialog

  • Skrivelse med preliminär bedömning

  • Köparen yttrar sig

  • Vi fattar beslut

  • Beslutet publiceras