Innehåll på sidan

Tillsyn, ärenden och beslut

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder. Det innebär att vi ska kontrollera att aktörer som köper jordbruks- och livsmedelsprodukter följer lagar och regler på området. Om en köpare bryter mot lagen kan vi fatta ett tillsynsbeslut.

Ärenden

I tillsynsarbetet har vi ingen prioriteringspolicy för att avgöra vilka ärenden vi ska utreda vidare. I stället granskar vi varje tillsynsärende utifrån ärendets förutsättningar och strävar efter att komma fram till om en köpare brutit mot lagen om otillbörliga handelsmetoder eller inte.

Vi har interna tidsfrister i våra utredningar av otillbörliga handelsmetoder. Vårt mål är att det ska tas ett beslut i våra ärenden inom åtta till tolv månader från det att vi genomfört den första direkta utredningsåtgärden mot köparen som vi utreder. Vi strävar alltid efter att utreda ärendena så skyndsamt som möjligt utan att för den sakens skull göra avkall på kvaliteten i utredningen.

Så prioriterar vi i tillsynen av otillbörliga handelsmetoder

De olika stegen i vår handläggning

Ärenden och beslut inom otillbörliga handelsmetoder

Utredningsåtgärder

När vi utreder överträdelser av lagen behöver vi ofta samla in information för att kartlägga vad som hänt. Vi kan samla in information på olika sätt. Vi kan bland annat göra oanmälda platsundersökningar, så kallade gryningsräder. Vi kan också kalla till förhör eller förelägga om att inkomma med uppgifter.

Gryningsräder

Förhör

Föreläggande att inkomma med uppgifter

Sanktioner

Om en köpare bryter mot lagen kan den drabbas av sanktioner. Köparen kan då få betala en sanktionsavgift eller föreläggas att upphöra med en otillbörlig handelsmetod. Köparen kan också föreläggas att upphöra med angrepp på leverantörs företagshemligheter eller föreläggas att lämna en skriftlig beräkning.

Sanktioner

Beslut om föreläggande kan förenas med vite. Ett vite är en form av förutbestämd böter som kan falla ut om köparen inte följer Konkurrensverkets beslut utan fortsätter med den otillbörliga handelsmetoden.

Vite

Relaterad information