Innehåll på sidan

Anmäl ett företagsförvärv

Företagsförvärv eller samgåenden, så kallade företagskoncentrationer, där de berörda företagens årsomsättningar överstiger de tröskelvärden som finns i konkurrenslagen ska anmälas till Konkurrensverket. Vissa förvärv ska i stället anmälas till EU-kommissionen.

Förvärv som ska anmälas till Konkurrensverket

Det är företagens omsättning föregående räkenskapsår som avgör om ett förvärv eller samgående måste anmälas till Konkurrensverket. Anmälan ska göras om

  • de berörda företagen tillsammans har haft en omsättning föregående räkenskapsår i Sverige som överstiger en miljard kronor, och
  • minst två av de berörda företagen har haft en omsättning i Sverige föregående räkenskapsår som överstiger 200 miljoner kronor för vart och ett av företagen.

4 kap. 6 § konkurrenslagen anger tröskelvärdena för när en företagskoncentration ska anmälas till Konkurrensverket.

När omsättningarna ska beräknas avses med de berörda företagen vanligen:

  • det förvärvande företaget och dess eventuella koncerngrupp
  • det företag som förvärvas.

Vid ett samgående är berörda företag de företag som går samman.

För att bestämma om förvärvet måste anmälas kan företagens omsättning från föregående räkenskapsår behöva justeras för exempelvis koncernintern omsättning, genomförda avyttringar eller förvärv av verksamheter.

Vid beräkning av omsättning ska flera transaktioner behandlas som endast en företagskoncentration om de äger rum mellan samma personer eller företag inom en tvåårsperiod, och delar av ett eller flera företag då förvärvas.

Mer information om begreppet berörda företag och hur omsättning ska beräknas finns i Europeiska kommissionens konsoliderade tillkännagivande om behörighet.

Anmäl förvärv under tröskelvärdena vid särskilda skäl

Om de berörda företagens sammanlagda omsättning i Sverige överstiger en miljard kronor, men bara ett av de berörda företagen har en omsättning över 200 miljoner kronor, kan Konkurrensverket begära in en anmälan om det finns särskilda skäl. Sådana särskilda skäl kan exempelvis vara att två konkurrenter går ihop och efter förvärvet får en hög marknadsandel. Vi kan begära in en anmälan och förbjuda förvärvet även om det redan genomförts.

För att parter och andra medverkande i ett icke-anmälningspliktigt förvärv ska vara säkra på att det inte blir en prövning i efterhand, kan de medverkande anmäla förvärvet frivilligt om den sammanlagda omsättningen överstiger 1 miljard kronor. 

Enligt 4 kap. 7 § konkurrenslagen får Konkurrensverket ålägga en part att anmäla en företagskoncentration när det är påkallat av särskilda skäl och om omsättningskravet är uppfyllt men omsättningen inte överstiger 200 miljoner kronor för vart och ett av företagen.

Förvärv som ska anmälas till EU-kommissionen

Om de berörda företagen har verksamhet i flera medlemsländer inom EU, och deras sammanlagda omsättning överstiger motsvarande 2,5 miljarder euro, kan förvärvet ha en så kallad gemenskapsdimension, vilket innebär att det ska prövas av EU-kommissionen. Villkoren eller tröskelvärdena beskrivs närmare i artikel 1 i EU:s koncentrationsförordning. Du hittar mer information om vad som gäller för anmälan av företagsförvärv till kommissionen på EU-kommissionens webbplats.

Då ska ett förvärv anmälas

Anmälan ska göras innan förvärvet eller samgåendet genomförs. När företagen i förvärvet eller samgåendet har tillräckligt konkreta planer för förvärvet kan de anmäla det till oss. Planerna kan exempelvis bestå av principavtal eller avsiktsförklaringar som undertecknats av parterna.

Vid ett offentligt bud om övertagande är det ofta tillräckligt med ett pressmeddelande som utfärdats i enlighet med reglerna för offentliga erbjudanden på aktiemarknader. Även andra situationer kan förekomma då anmälan kan göras innan ett bindande överlåtelseavtal upprättats. Detta får bedömas från fall till fall.

Frågor om när ett förvärv kan anmälas och andra frågor inför en anmälan kan tas upp vid förhandskontakter med oss.

De ska anmäla

En företagskoncentration ska anmälas av den eller dem som förvärvar ett företag. Vid ett samgående ska företagskoncentrationen anmälas av samtliga företag som går samman.

Uppgifter som ska lämnas i anmälan

Konkurrensverkets föreskrifter och anvisningar för anmälan om företagskoncentrationer innehåller information om alla uppgifter som ska lämnas in vid anmälan av ett förvärv eller ett samgående.

Föreskrifter och anvisningar för anmälan om företagskoncentration (KKVFS 2010:3)

Vägledning för anmälan och prövning av företagskoncentrationer

Skicka in anmälan

Lämna eller skicka anmälan till:
Konkurrensverket
Ringvägen 100
118 60 Stockholm

Besöksadress: Ringvägen 100, trapphus A1, plan 8

Anmälan kan även skickas elektroniskt till

För att en elektronisk anmälan ska kunna anses fullständig från det datum den kommit in ska den/de undertecknandes sanningsförsäkran komma in till oss i original inom tre arbetsdagar.

Handläggningstider för prövningen

När vi har fått in en fullständig anmälan har vi 25 arbetsdagar (fas 1) på oss att fatta beslut om vi ska lämna förvärvet utan åtgärd eller om vi behöver inleda en särskild undersökning. Om en part i förvärvet lämnar förslag till åtagande förlängs tidsfristen till 35 arbetsdagar. Under Konkurrensverkets prövning får parterna eller andra medverkande i förvärvet inte vidta någon åtgärd för att fullfölja förvärvet/samgåendet.

Om vi efter fas 1 inleder en så kallad särskild undersökning har vi ytterligare tre månader (fas 2) på oss att fatta beslut om att förbjuda förvärvet eller om att lämna det utan åtgärd. Ett beslut att lämna förvärvet utan åtgärd kan vi förena med villkor, exempelvis om vi upptäckt konkurrensproblem och företagen föreslagit åtaganden som ska undanröja dessa.

Läs mer om vår handläggning av företagsförvärv