Innehåll på sidan

Anmäl ett företagsförvärv

Företagsförvärv eller samgåenden, så kallade företagskoncentrationer, där de berörda företagens årsomsättningar överstiger de tröskelvärden som finns i konkurrenslagen ska anmälas till oss på Konkurrensverket. Vissa förvärv ska anmälas till Europeiska kommissionen och inte till Konkurrensverket.

Förvärv som ska anmälas till Konkurrensverket

Det är företagens omsättning föregående räkenskapsår som avgör om ett förvärv måste anmälas till Konkurrensverket. Ett förvärv eller ett samgående ska anmälas till oss om:

  • de berörda företagen tillsammans har haft en omsättning föregående räkenskapsår i Sverige som överstiger en miljard kronor, och
  • minst två av de berörda företagen har haft en omsättning i Sverige föregående räkenskapsår som överstiger 200 miljoner kronor för vart och ett av företagen.

4 kap. 6 § konkurrenslagen anger tröskelvärdena för när en företagskoncentration ska anmälas till Konkurrensverket.

När omsättningsgränserna ska beräknas avses med de berörda företagen vanligen det förvärvande företaget och dess eventuella koncerngrupp samt det företag som förvärvas.

För att bestämma om förvärvet måste anmälas kan företagens omsättning från föregående räkenskapsår behöva justeras för exempelvis koncernintern omsättning, genomförda avyttringar eller förvärv av verksamheter eller i vilket land de fakturerade kunderna befinner sig.

Mer information om begreppet berörda företag och hur omsättningen närmare ska beräknas finns i Europeiska kommissionens konsoliderade tillkännagivande om behörighet.

Anmäl förvärv under tröskelvärdena vid särskilda skäl

Om de berörda företagens sammanlagda omsättning i Sverige överstiger en miljard kronor, men bara ett berört företag har en omsättning över 200 miljoner kronor, kan vi ändå begära in en anmälan om det finns särskilda skäl. Sådana särskilda skäl kan exempelvis vara att två konkurrenter går ihop och efter förvärvet får en hög marknadsandel. Vi kan begära in en anmälan och även förbjuda förvärvet även om det redan genomförts.

För att parter och andra medverkande i ett förvärv eller en koncentration ska vara säkra på att det inte blir en prövning i efterhand, kan de medverkande anmäla förvärvet frivilligt om den sammanlagda omsättningen överstiger 1 miljard kronor. Genom anmälan startar tidsfristen som gäller för vår prövning.

Enligt 4 kap. 7 § konkurrenslagen får Konkurrensverket ålägga en part att anmäla en företagskoncentration när det är påkallat av särskilda skäl och om omsättningskravet är uppfyllt men omsättningen inte överstiger 200 miljoner kronor för vart och ett av företagen.

Förvärv som ska anmälas till EU

Om de berörda företagen har verksamhet i flera medlemsländer inom EU och deras sammanlagda omsättning överstiger 2,5 miljarder euro, kan förvärvet ha en så kallad gemenskapsdimension och ska prövas av Europeiska kommissionen. Villkoren eller tröskelvärdena beskrivs närmare i artikel 1 i EU:s koncentrationsförordning. Du hittar mer information om vad som gäller för anmälan av företagsförvärv till kommissionen på EU-kommissionens webbplats.

Då ska ett förvärv anmälas

Anmälan ska göras innan förvärvet eller företagskoncentrationen genomförs. När företagen i förvärvet eller samgåendet har tillräckligt konkreta planer för det föreslagna förvärvet kan de anmäla förvärvet till oss. Planerna kan exempelvis bestå av principavtal eller avsiktsförklaringar som undertecknats av parterna.

Vid ett offentligt bud om övertagande är det ofta tillräckligt med ett pressmeddelande som utfärdats i enlighet med reglerna för offentliga erbjudanden på aktiemarknader. Även andra situationer kan förekomma då anmälan kan göras innan ett bindande överlåtelseavtal upprättats och får bedömas från fall till fall.

Frågor om när ett förvärv kan anmälas och andra frågor inför en anmälan kan tas upp vid förhandskontakter med oss.

De ska anmäla

En företagskoncentration ska anmälas av den eller de som förvärvar ett företag eller av de företag som går samman. Om förvärvet eller koncentrationen innebär att två eller flera företag får gemensam kontroll eller om två eller flera företag slås samman, ska koncentrationen anmälas av alla dessa företag.

Uppgifter som ska lämnas i anmälan

Våra föreskrifter och anvisningar för anmälan om företagskoncentrationer innehåller information om alla uppgifter som ska lämnas in när ni anmäler ett förvärv.

Föreskrifter och anvisningar för anmälan om företagskoncentration (KKVFS 2010:3)

Vägledning för anmälan och prövning av företagskoncentrationer

Skicka in anmälan

Lämna eller skicka anmälan till:
Konkurrensverket
103 85 Stockholm

Besöksadress: Ringvägen 100

Anmälan kan även skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se

För att en elektronisk anmälan ska kunna anses fullständig från det datum den kommit in ska den undertecknades försäkran komma in till oss i original inom tre arbetsdagar.

Handläggningstider för prövningen

När vi har fått in en fullständig anmälan har vi 25 arbetsdagar (fas 1) på oss att fatta beslut om vi ska lämna förvärvet utan åtgärd eller om vi behöver inleda en särskild undersökning. Om en part i förvärvet lämnar förslag till åtagande förlängs tidsfristen till 35 arbetsdagar. Inom dessa tidsfrister får parterna eller andra medverkande i förvärvet inte vidta någon åtgärd för att fullfölja det.

Vid en särskild undersökning har vi ytterligare tre månader (fas 2) på oss att fatta beslut om vi ska förbjuda förvärvet eller lämna det utan åtgärd. Ett beslut att lämna förvärvet utan åtgärd kan vi förena med villkor, exempelvis om vi upptäckt konkurrensproblem och företagen föreslagit åtaganden som ska undanröja dessa.

Läs mer om vår handläggning av företagsförvärv