Innehåll på sidan

Gryningsräder inom konkurrenstillsynen

En gryningsräd, eller platsundersökning, innebär att Konkurrensverket gör en oanmäld inspektion hos företag för att skaffa bevis för en misstänkt överträdelse av konkurrenslagen. Vi har då rätt att få komma in i företagets lokaler för att granska relevanta dokument. Företaget har rätt att ha ett juridiskt ombud närvarande vid undersökningen.

Så går en gryningsräd till

När vi misstänker att ett företag har brutit mot förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete eller missbruk av dominerande ställning arbetar vi för att hitta bevis. Detsamma gäller när vi misstänker att ett företag har brutit mot ett åläggande om att företaget ska upphöra med en överträdelse av konkurrensreglerna, mot ett godkänt åtagande att företaget ska ändra sitt agerande eller att företaget har försvårat en av våra utredningar.

Innan vi bestämmer oss för att göra en gryningsräd överväger vi om det är möjligt att få fram uppgifterna genom andra utredningsåtgärder. Om en gryningsräd är enda sättet för oss att säkra eventuella bevis gör vi en skriftlig ansökan till Patent- och marknadsdomstolen. När vi har fått domstolens tillstånd besöker vi de företag som berörs.

Ofta besöker vi flera arbetsplatser eller företag samtidigt vid en gryningsräd. Ett tiotal tjänstemän från oss deltar oftast på varje arbetsplats eller företag som vi besöker. Dessutom deltar två representanter från Kronofogdemyndigheten på varje ställe.

Våra befogenheter

Under gryningsräden har vi rätt att få tillträde till företagets lokaler och datorer, granska och ta kopior av affärshandlingar samt begära muntliga förklaringar av personalen på plats.

Vi kopierar de handlingar som vi bedömer är relevanta för vår utredning av om företaget har brutit mot konkurrenslagen. Under vissa omständigheter kan vi ta originalhandlingar med oss för att granska dessa i våra egna lokaler. Vi protokollför alla kopior och handlingar vi tar med oss.

Om vi inte hinner avsluta gryningsräden under en och samma dag har vi rätt att försegla kontorsrum och andra ut­rymmen. Om företaget motsätter sig vår undersökning har vi rätt att begära hjälp från Kronofogdemyndigheten.

Om företaget försvårar vår utredning riskerar det att få betala en  utredningsskadeavgift. Avgiften är maximalt en procent av företagets omsättning.

Sökning i datorer och annan digital lagring

Vi söker inte direkt i företagets datorer utan vi speglar de lagringsmedier vi är intresserade av. Detta innebär att vi gör exakta kopior av exempelvis de hårddiskar, mobiltelefoner eller USB-minnen som vi ska undersöka.

När vi söker igenom de digitala kopiorna använder vi en särskild programvara och vi söker efter relevanta handlingar bland annat med hjälp av sökord. Vi protokollför även de digitala handlingar som vi bedömer kan vara viktiga i vår fortsatta utredning.

När vi har gått igenom alla protokollförda handlingar med företaget gallrar (raderar) vi de ursprungliga digitala kopiorna från våra servrar, datorer och sökprogram med en programvara som gör att det varken går att läsa eller återskapa data.

Läs mer om hur sökning i datorer hanteras i vår broschyr om hur det går till vid en gryningsräd

Företagets rättigheter

Företaget har rätt att ha ett juridiskt ombud närvarande vid gryningsräden. Vi har dock rätt att inleda den så snart vi har lämnat över domstolens beslut till företaget. Även vid sökning i det digitala materialet har företaget rätt att ha en företrädare eller ett ombud närvarande. Detsamma gäller om granskningen av handlingar sker i våra egna lokaler.

Vi har inte rätt att granska skriftliga handlingar som omfattas av advokatsekretess. Om ett företag är oense med oss ifall en handling omfattas av advokatsekretess eller inte lägger vi handlingen i ett förseglat kuvert och skickar den till Patent- och marknadsdomstolen som avgör frågan.

Innan undersökningen avslutas går vi tillsammans med företaget igenom de kopierade handlingar som vi tar med oss från undersökningen. Företaget får också en egen uppsättning kopior.

Företaget kan överklaga domstolens beslut om gryningsräd till Patent- och marknadsöverdomstolen. Om företaget överklagar hindrar det dock inte oss från att fortsätta gryningsräden till dess att Patent- och marknadsöverdomstolen eventuellt beslutar något annat.

Gryningsräd i privatbostad

Om vi behöver göra en gryningsräd hemma hos en privatperson måste vi också ha tillstånd av Patent- och marknadsdomstolen. För att få ett sådant tillstånd måste vi ha särskild anledning att anta att bevis för den eventuella överträdelsen finns hemma hos någon som är anställd i det misstänkta företaget.

Det händer efter gryningsräden

Vi analyserar det insamlade materialet så att vi kan ta ställning till om företaget har brutit mot konkurrenslagen. Hur lång tid utredningen tar beror på hur omfattande det insamlade materialet är. Det beror också på om vi behöver samla in ytterligare uppgifter, till exempel genom att hålla förhör. När utredningen är färdig får företaget möjlighet att ta del av och bemöta vår inställning i ärendet.

Ett företag kan få betala konkurrensskadeavgift eller få ett åläggande (beslut) av oss att upphöra med överträdelsen om det visar sig att företaget har brutit mot konkurrensreglerna. Gäller överträdelsen en kartell kan enskilda personer i ledande ställning inom företaget få näringsförbud i särskilt allvarliga fall.

Genomförda gryningsräder

I vår lista med genomförda gryningsräder kan du se de gryningsräder som Konkurrensverket har genomfört för egen del, och vad de har lett till. Ibland genomför vi gryningsräder på uppdrag av andra nationella konkurrensmyndigheter, dessa finns dock inte med i listan.

EU-kommissionens gryningsräder

Vi kan hjälpa EU-kommissionen när den gör gryningsräder i Sverige. Kommissionen kan fatta egna beslut om att göra gryningsräder och behöver inte ansöka om det till Patent- och marknadsdomstolen som vi behöver göra. Om kommissionen vill göra en undersökning hemma hos en privatperson behövs dock tillstånd från domstolen.

Gryningsräder åt andra konkurrensmyndigheter

Om en konkurrensmyndighet i ett annat land inom EU eller Norden misstänker att det finns bevis i Sverige för en överträdelse som de utreder kan vi göra en gryningsräd på uppdrag av den andra konkurrensmyndigheten. Även då behöver vi skicka en ansökan till Patent- och marknadsdomstolen. På samma sätt kan andra konkurrensmyndigheter genomföra gryningsräder på uppdrag av oss hos företag i andra länder. Samarbetet sker inom nätverket European Competition Network (ECN).

Läs mer om vårt internationella samarbete inom konkurrenstillsynen

Relaterad information