Innehåll på sidan

Förhör

Konkurrensverket kan förhöra personer för att få upplysningar i våra utredningar. Förhören hålls som huvudregel i våra lokaler och kan variera i längd. Förhörspersonen har rätt till biträde och ersättning för vissa kostnader som personen får på grund av förhöret.

Vi kan kalla en person till förhör under tiden som vi utreder ett misstänkt konkurrensbegränsande förfarande eller när vi handlägger en anmälan om företagsförvärv. Vi håller förhör för att vi behöver mer information till vår utredning.

Vi kan hålla förhör med personer som vi tror kan lämna upplysningar om det vi utreder. Det innebär att exempelvis en VD eller anställda på ett företag som utreds kan kallas till förhör. Vi kan även kalla en före detta VD, tidigare anställda eller andra personer som kan ha upplysningar av intresse för utredningen till förhör. Det är vi som bedömer vem som ska förhöras.

Att bli kallad till förhör

Vi kontaktar vanligtvis den person som vi ska förhöra via telefon eller e-post innan vi skickar en kallelse till personen. Vi berättar då att vi ska förhöra personen, förklarar varför förhöret ska hållas och hur det går till.

Efter det skickar vi en kallelse till förhörspersonen. Vanligtvis skickar vi kallelsen i form av ett åläggande att inställa sig till förhör, vilket innebär en skyldighet för den kallade att komma till förhöret. I kallelsen står det vad misstanken eller utredningen handlar om, vilken tid förhöret ska hållas, hur lång tid vi beräknar att det kommer att ta och var förhöret hålls.

Risk för utredningsskadeavgift

Ett företag kan bli skyldigt att betala utredningsskadeavgift om en företrädare för företaget, till exempel en VD inte kommer till ett förhör som vi har kallat denne till. När vi kallar en företrädare skickar vi därför även en kopia på kallelsen till företaget, tillsammans med information om risken för utredningsskadeavgift.

Så går ett förhör till

Förhöret hålls i ett separat mötesrum i våra lokaler. Oftast deltar en mindre grupp medarbetare från oss, varav en är förhörsledare. Förhörsledaren börjar med att gå igenom hur förhöret går till. Det finns även möjlighet för förhörspersonen att få svar på praktiska frågor. Förhörsledaren leder förhöret och markerar när själva förhöret börjar, då startar även en inspelning.

Oftast innebär förhöret att förhörsledaren ställer frågor till förhörspersonen. Det kan exempelvis röra sig om frågor om en viss marknad eller en särskild händelse som vi vill veta mer om.

Vi spelar alltid in förhören, för att dokumentera vad som tillförs i ärendet och för att det inte ska vara några otydligheter om vad som kommit fram vid förhöret. Inspelningen transkriberas i normalfallet sedan till en dialogutskrift som sparas i ärendet.

Rätt att ha med sig ett biträde

Den som ska förhöras har rätt att ha med sig ett biträde vid förhöret. Ett biträde har en stödjande och rådgivande roll. Biträdet får närvara om det kan ske utan skada för utredningen. Vad som är till skada för utredningen avgör vi och oftast får biträden närvara.

Ersättning för vissa kostnader

Den som förhörs har rätt till ersättning för nödvändiga kostnader.

Det gäller ersättning för:

  • Resa och reseersättning.
  • Uppehälle och traktamente.
  • Förlorad inkomst eller annan ekonomisk förlust.
  • Tidsspillan.

Förhörspersonen får ersättning enligt förordningen om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. (SFS 1982:805) som anger vilka belopp personer kan få i ersättning. Enligt förordningen är det alltid det billigaste resealternativet som ska väljas. Om resan blir krånglig med det billigaste alternativet kan förhörspersonen få ersättning för ett dyrare alternativ.

I förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen med mera finns bestämmelser om ersättning för förhörspersoner.