Innehåll på sidan

Annan informationsinhämtning

Konkurrensverket samlar in information till våra förstudier och utredningar på olika sätt. Förutom att få in information via mer formella eller tvingande åtgärder kan vi få in information via andra mer informella källor. Exempel på sådana informella källor är muntliga kontakter, information från öppna källor, webbskrapning, upphandlingsdata och kartelldetektion samt tipsare och visselblåsare.

Konkurrensverket kan samla in information via mer formella eller tvingande åtgärder så som gryningsräder, förhör och ålägganden. Men vi kan vi få in information på mer informella sätt. Nedan beskriver vi några exempel på de informella sätten.

Muntliga kontakter

Vi kan ta kontakt med upphandlare, inköpare, kunder, konkurrenter, leverantörer eller branschorganisationer för att höra deras syn på hur en marknad fungerar eller hur de upplever hur ett företag som berörs av en förstudie eller utredning agerar. Vi kan av samma anledning också kontakta andra myndigheter som har sådan kunskap.

Information från öppna källor

Vi kan söka efter information i öppna källor. Ibland kan vi söka i fysiska källor som ett bibliotek, men i de allra flesta fall är det fråga om information som finns tillgänglig på internet och i sociala medier.

Vi gör sådana sökningar när vi behöver information i en förstudie eller utredning. Till exempel för att bedöma trovärdigheten av och bekräfta information i tips som vi har fått in eller för att planera eller förbereda en gryningsräd (platsundersökning) eller förhör. Det kan också handla om att vi under en utredning behöver bedöma eller bekräfta olika typer av uppgifter som lämnats eller misstankar som vi utreder.

Webbskrapning

En särskild form av informationsinsamling från öppna källor är webbskrapning. Det är aktuellt då vi inte vill söka efter information vid ett tillfälle utan istället behöver ta in information regelbundet och under en längre tid från en eller flera webbplatser. Vi kan då sätta upp ett program som automatiskt samlar in och sparar ned information från webbplatser utifrån i förväg bestämda variabler.

Upphandlingsdata och kartelldetektion

Data från upphandlingar är en viktig informationskälla i vårt arbete mot anbudskarteller. Då arbetar vi med att hitta och bestraffa anbudsgivare som i strid med konkurrenslagen delar upp en upphandling eller på annat sätt samordnar sina anbud.

Vi kan ta in material från upphandlingar dels från den databas som vi har tillgång till, dels direkt från upphandlare. En särskild form av granskning av upphandlingsdata är så kallad kartelldetektion. Det innebär att vi sammanställer och kör data från ett större antal upphandlingar gentemot ett antal olika indikatorer på anbudskarteller. Om data som vi har sammanställt ger ett negativt utslag på en eller flera sådana indikatorer ger det oss en antydan om att vi behöver göra ytterligare utredningsåtgärder.

Tipsare

De tipsare som kontaktar vår tipsfunktion är en viktig källa till information. Majoriteten av de förstudier eller utredningar som vi startar har sitt ursprung i ett tips till oss.

Tips som kommer in till oss kan vi också spara för framtida bruk och referenser. Även om ett enskilt tips inte leder till att vi öppnar en förstudie eller utredning, kan ett antal tips över tid göra att vi intresserar oss för en fråga.