Innehåll på sidan

Konkurrensskadeavgift

Konkurrensverket kan besluta att ett företag som bryter mot konkurrensreglerna ska betala en särskild avgift, en så kallad konkurrensskadeavgift.

Ett företag kan få betala en konkurrensskadeavgift om det bryter mot förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete och missbruk av dominerande ställning. Ett företag kan också få betala en konkurrensskadeavgift om det bryter mot ett beslut om åläggande eller ett beslut om att godta ett åläggande.

Enligt 3 kap. 5 § konkurrenslagen kan företag bli skyldiga att betala konkurrensskadeavgift om de eller någon som handlar på deras vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot:

  • Något av förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete eller missbruk av dominerande ställning enligt 2 kap. 1 och 7 §§ i konkurrenslagen och artikel 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
  • Ett beslut om åläggande enligt 3 kap. 1 § första stycket eller 3 § konkurrenslagen.
  • Ett beslut att godta ett åtagande enligt 3 kap. 4 § första stycket konkurrenslagen.

Sedan den 1 mars 2021 är det Konkurrensverket som beslutar om att ett företag ska betala konkurrensskadeavgift. Tidigare var det Patent- och marknadsdomstolen som gjorde det. Det går att överklaga Konkurrensverkets beslut till Patent- och marknadsdomstolen.

Så beräknar vi konkurrensskadeavgiften

Konkurrensskadeavgiften uppgår i regel till som mest 10 procent av företagets totala globala omsättning föregående räkenskapsår. För företagssammanslutningar kan avgiften i vissa fall bli ännu högre.

När vi bestämmer storleken på konkurrensskadeavgiften tar vi hänsyn till bland annat följande omständigheter:

  • Företagets omsättning på den relevanta marknaden
  • Hur allvarlig överträdelsen varit och hur länge den pågått

Avgiften kan justeras uppåt eller nedåt om det föreligger försvårande respektive förmildrande omständigheter av betydelse.

Försvårande omständigheter kan till exempel vara att företaget har fått andra företag att vara med i överträdelsen eller att företaget har haft en ledande roll i överträdelsen av konkurrensreglerna.

Förmildrande omständigheter kan till exempel vara att företaget har deltagit i överträdelsen i begränsad omfattning.

Företaget betalar konkurrensskadeavgiften till staten.

Ta del av Konkurrensverkets ställningstagande: Metod för fastställande av konkurrensskadeavgiftens storlek

Överklaga konkurrensskadeavgiften

Du kan skriftligen överklaga vårt beslut om konkurrensskadeavgift till Patent- och marknadsdomstolen samt därefter till Patent och marknadsöverdomstolen. För att ärendet ska prövas av Patent- och marknadsöverdomstolen krävs dock att domstolen ger prövningstillstånd.

Relaterad information