Innehåll på sidan

Utredningsskadeavgift

Konkurrensverket kan besluta att ett företag som hindrar våra utredningar eller som inte följer våra utredningsåtgärder ska betala utredningsskadeavgift, ett slags böter. Avgiften är maximalt 1 procent av företagets omsättning.

För att utreda om ett företag har brutit mot konkurrensreglerna får vi ålägga företaget att komma in med uppgifter, hålla förhör och genomföra gryningsräder. Ett företag som hindrar eller inte följer våra utredningsåtgärder kan i vissa fall bli skyldigt att betala en typ av böter som kallas utredningsskadeavgift.

Denna skyldighet gäller när vi utreder om företaget har överträtt något av förbuden mot konkurrensbegränsande samarbeten eller missbruk av dominerande ställning. Endast de företag som vi utreder för sådana överträdelser kan bli skyldiga att betala utredningsskadeavgift.

Enligt 5 kap. 21 § konkurrenslagen kan ett företag bli skyldigt att betala utredningsskadeavgift om företaget hindrar eller inte följer våra utredningsåtgärder då vi utreder om företaget har brutit mot något av förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete eller missbruk av dominerande ställning enligt 2 kap. 1 eller 7 § i konkurrenslagen eller art. 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Krav för att få utredningsskadeavgift

Följande ageranden kan leda till att ett företag måste betala utredningsskadeavgift:

  • Företaget lämnar oriktiga, ofullständiga eller vilseledande uppgifter som svar på ett åläggande att komma in med uppgifter eller lämnar inte uppgifterna i tid.
  • Företaget ser inte till att en företrädare kommer till förhör.
  • Företaget hindrar oss från att genomföra vissa åtgärder vid en gryningsräd.
  • Företaget bryter vår försegling vid en gryningsräd.
  • Företaget lämnar oriktiga, ofullständiga eller vilseledande svar till oss på en begäran om förklaring vid en gryningsräd.
  • Företaget lämnar inte något svar till oss på en begäran om förklaring vid en gryningsräd.

Det krävs att företaget, eller den som har handlat på företagets vägnar, har agerat uppsåtligen eller av oaktsamhet för att företaget ska bli skyldigt att betala utredningsskadeavgift.

Det är vi som beslutar om företaget ska betala utredningsskadeavgift. Utredningsskadeavgiften kan som mest uppgå till en procent av företagets omsättning föregående räkenskapsår.

Överklaga utredningsskadeavgiften

Företaget kan skriftligen överklaga vårt beslut om utredningsskadeavgift till Patent- och marknadsdomstolen samt därefter till Patent- och marknadsöverdomstolen. För att ärendet ska prövas igen krävs dock att Patent- och marknadsöverdomstolen ger prövningstillstånd.

Relaterad information