Innehåll på sidan

Åläggande att upphöra med en överträdelse

Konkurrensverket kan ålägga ett företag att upphöra med överträdelser av förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete och missbruk av dominerande ställning. Vi kan förena åläggandet med vite.

Vårt åläggande innebär att företaget omedelbart ska upphöra med överträdelser av förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete eller missbruk av dominerande ställning om vi inte har bestämt något annat. När vi kan besluta om flera lika effektiva åtgärder är det den som är minst betungande för företaget som vi ska använda.

Åläggandet gäller endast för pågående överträdelser. Vi kan alltså inte utforma det för att täcka liknande överträdelser i framtiden.

Enligt 3 kap. 1 § konkurrenslagen kan Konkurrensverket ålägga företag att upphöra med överträdelser av förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete eller missbruk av dominerande ställning, enligt 2 kap. 1 och 7 §§ konkurrenslagen eller art. 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Beteendemässiga eller strukturella åtgärder

Ett åläggande kan även innebära att ett företag måste förändra sitt beteende eller genomföra strukturella åtgärder. Exempel på sådana åtgärder kan vara att tvinga företaget att sälja aktier i ett konkurrerande företag eller att sälja en affärsenhet.

Förena åläggande med vite

Vi kan förena ett åläggande med vite. Vitet fungerar som ett påtryckningsmedel, ett pengabelopp som företag kan få betala om de inte följer till exempel ett åläggande.

Interimistiskt åläggande

Vi kan också ge ett interimistiskt åläggande, vilket är ett tillfälligt åläggande som gäller till dess att frågan slutligen har avgjorts i domstol eller Konkurrensverket har beslutat annat.

Överklaga ett åläggande

Du kan skriftligen överklaga vårt beslut om åläggande till Patent- och marknadsdomstolen samt därefter till Patent och marknadsöverdomstolen. För att ärendet ska prövas igen krävs dock att Patent- och marknadsöverdomstolen ger prövningstillstånd.