Innehåll på sidan

Näringsförbud

Du som faktiskt utövar ledningen av en näringsverksamhet och deltar i en kartell kan få näringsförbud. Det innebär bland annat att du inte får driva företag eller ha ledande positioner i företag. Du kan slippa näringsförbud om du anmäler konkurrensöverträdelsen.

Du som får näringsförbud får bland annat inte driva företag eller ha ledande positioner i företag. Näringsförbudet gäller i minst tre år och högst tio år.

De kan få näringsförbud i en enskild näringsverksamhet

 • Den person som bedriver verksamheten.
 • Den person som utåt har stått som ansvarig för verksamheten. Om det är flera personer som tillsammans står för den faktiska ledningen kan samtliga få näringsförbud.

De kan få näringsförbud i ett aktiebolag

 • Styrelseledamöter
 • Styrelsesuppleanter
 • Verkställande direktör
 • Vice verkställande direktör

Även andra personer som står för den faktiska ledningen av en näringsverksamhet kan få näringsförbud.

Enligt 3 § lagen om näringsförbud kan bland annat styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, VD och vice VD i aktiebolag få näringsförbud. Här framgår även vilka ytterligare personer som kan få näringsförbud.

Krav för att få näringsförbud

Det är Patent- och marknadsdomstolen som bestämmer om en person ska få näringsförbud. För att någon ska få näringsförbud måste personen ha grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet, genom att ha brutit mot förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete på något av sätten som framgår i punkterna nedan.

Näringsförbud kan bli aktuellt när överträdelsen bestått av att företag i samma produktions- eller handelskedja har:

 • Bestämt försäljningspriser.
 • Begränsat eller kontrollerat produktionen.
 • Delat upp marknader mellan sig.

I 3 kap. 24 § konkurrenslagen och 7 § lagen om näringsförbud framgår att en person kan få näringsförbud om den grovt har åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet på ett sätt som inneburit att förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete överträtts, enligt 2 kap. 1 § i konkurrenslagen eller art. 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Påkallat från allmän synpunkt

Näringsförbudet måste dessutom vara påkallat från allmän synpunkt. Vid den bedömningen ska domstolen särskilt ta hänsyn till om näringsidkaren tidigare har dömts för brott i näringsverksamhet eller om åsidosättandet av konkurrensreglerna har:

 • Varit systematiskt
 • Syftat till betydande vinning
 • Orsakat eller varit menat att orsaka betydande skada

Domstolen ska dessutom ta särskild hänsyn till om avsikten har varit att allvarligt hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen.

Om en person däremot har medverkat till att underlätta vår utredning, till exempel genom att lämna upplysningar, så är det inte påkallat ur allmän synpunkt med näringsförbud.

Patent- och marknadsdomstolen prövar

Vi kan i samband med att vi driver ett mål om konkurrensskadeavgift för överträdelser om konkurrensbegränsande samarbete även ansöka om näringsförbud. Om vi inte driver ett sådant mål kan vi ansöka om näringsförbud vid Patent- och marknadsdomstolen. Det är sedan Patent- och marknadsdomstolen som prövar om en person ska få näringsförbud.

Anmäl överträdelsen och slipp näringsförbud

Ett företag som anmäler en överträdelse kan slippa näringsförbud och få en så kallad näringsförbudseftergift. Anställda på ett företag som har fått eftergift eller nedsättning av konkurrensskadeavgiften får också näringsförbudseftergift. Dessa personer omfattas alltså automatiskt av företagets ansökan och behöver inte göra en egen ansökan om näringsförbudseftergift.

En person kan på egen hand vilja samarbeta med oss för att få näringsförbudseftergift, till exempel om man inte tror att ens företag kommer att agera och få eftergift eller nedsättning av konkurrensskadeavgiften. Även en tidigare anställd kan göra en anmälan till oss.