Innehåll på sidan

Näringsförbud

Du som faktiskt utövar ledningen av en näringsverksamhet och deltar i en kartell kan få näringsförbud. Det innebär bland annat att du inte får driva företag eller ha ledande positioner i företag. Du kan slippa näringsförbud om du anmäler konkurrensöverträdelsen.

Du som får näringsförbud får bland annat inte driva företag eller ha ledande positioner i företag. Näringsförbudet gäller i minst tre år och högst tio år.

De kan få näringsförbud i en enskild näringsverksamhet

 • Den person som bedriver verksamheten.
 • Den person som utåt har stått som ansvarig för verksamheten. Om det är flera personer som tillsammans står för den faktiska ledningen kan samtliga få näringsförbud.

De kan få näringsförbud i ett aktiebolag

 • Styrelseledamöter
 • Styrelsesuppleanter
 • Verkställande direktör
 • Vice verkställande direktör

Även andra personer som står för den faktiska ledningen av en näringsverksamhet kan få näringsförbud.

Enligt 3 § lagen om näringsförbud kan bland annat styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, VD och vice VD i aktiebolag få näringsförbud. Här framgår även vilka ytterligare personer som kan få näringsförbud.

Det här kan ge näringsförbud

För att någon ska få näringsförbud måste personen ha grovt åsidosatt sina skyldigheter i en näringsverksamhet, som deltagit i en överträdelse av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete på något av sätten som framgår i punkterna nedan.

Näringsförbud kan bli aktuellt när överträdelsen bestått av att företag i samma produktions- eller handelskedja har:

 • Bestämt försäljningspriser.
 • Begränsat eller kontrollerat produktionen.
 • Delat upp marknader mellan sig.

I 3 kap. 24 § konkurrenslagen och 7 § lagen om näringsförbud framgår att en person kan få näringsförbud om den grovt har åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet på ett sätt som inneburit att förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete i 2 kap. 1 § i konkurrenslagen eller art. 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har överträtts.

Påkallat från allmän synpunkt

Näringsförbudet måste dessutom vara påkallat från allmän synpunkt. Vid den bedömningen ska domstolen särskilt ta hänsyn till om näringsidkaren tidigare har dömts för brott i näringsverksamhet eller om åsidosättandet av konkurrensreglerna har:

 • Varit systematiskt
 • Syftat till betydande vinning
 • Orsakat eller varit menat att orsaka betydande skada

Domstolen ska dessutom ta särskild hänsyn till om det konkurrensbegränsande samarbetet har varit ägnat att allvarligt hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen. Det betyder att det inte behöver bevisas att det konkurrensbegränsande förfarandet orsakat skador.

Om en person däremot har medverkat till att i väsentlig mån underlätta vår utredning, till exempel genom att lämna upplysningar, så är det inte påkallat ur allmän synpunkt med näringsförbud.

Patent- och marknadsdomstolen prövar

Vi kan ansöka om näringsförbud vid Patent- och marknadsdomstolen. Det är sedan Patent- och marknadsdomstolen som prövar om en person ska få näringsförbud.

Anmäl överträdelsen och slipp näringsförbud

Ett företag som anmäler en överträdelse eller på annat sätt i tillräcklig mån underlättar vår utredning kan slippa att betala konkurrensskadeavgift (eftergift) eller få en lägre avgift (nedsättning). Anställda på ett företag som underlättar vår utredning i sådan mån att företaget får eftergift eller nedsättning av konkurrensskadeavgiften riskerar inte att drabbas av näringsförbud.

En person kan på egen hand vilja samarbeta med oss för att slippa näringsförbud, till exempel om man inte tror att ens företag kommer att agera för att få eftergift eller nedsättning av konkurrensskadeavgiften. Kontakta oss i så fall och berätta om företagets överträdelse av konkurrensreglerna. Även en tidigare anställd kan göra en anmälan till oss.