Karteller

Karteller utgör en allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna. Om konkurrenter kommer överens om hur de ska agera gentemot sina kunder sätts konkurrensen på marknaden ur spel. Karteller leder till högre priser och sämre produktutbud, till skada för konkurrensen, konsumenterna och samhällsekonomin. 

Företag som är konkurrenter får inte komma överens om priser, rabatter eller leveransvillkor till kunder. De får inte heller dela upp marknaden mellan sig, t.ex. genom att komma överens om att inte konkurrera inom varandras områden eller sälja till varandras kunder.

Företag som ingår i en kartell bryter mot förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete i 2 kap. 1 § konkurrenslagen. Ett företag som har deltagit i en kartell kan dömas att betala konkurrensskadeavgift på upp till tio procent av företagets årsomsättning.
Läs mer om hur Konkurrensverket beräknar konkurrensskadeavgift.

Personer på företag som ingår i ett kartellsamarbete kan drabbas av näringsförbud.

Lämna kartellen och slipp böter och näringsförbud!

Företag som har deltagit i en anbudskartell kan dessutom uteslutas från framtida offentliga upphandlingar. Det är upphandlaren i varje enskild upphandling som avgör om företaget ska uteslutas från upphandlingen på grund av tidigare överträdelser.

Kontakta oss

Det är viktigt för oss att få uppgifter om förhållanden som påverkar konkurrensen på ett negativt sätt.

Hör av dig till Konkurrensverket om du har blivit utsatt för otillåtna konkurrensmetoder. Tips kan även lämnas anonymt.

Relaterad information

Senast uppdaterad: