Innehåll på sidan

Horisontella samarbeten

Horisontella samarbeten, eller horisontella avtal, är samarbeten mellan företag som konkurrerar med varandra. Det finns många olika typer av horisontella samarbeten. Vissa är tillåtna medan andra är förbjudna.

Otillåtna horisontella samarbeten

Företag som är konkurrenter på marknaden får inte samarbeta om syftet eller resultatet är att begränsa konkurrensen.

Enligt 2 kap. 1 § konkurrenslagen och art. 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är det förbjudet med konkurrensbegränsande samarbete mellan företag som märkbart hindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen. Reglerna förbjuder till exempel överenskommelser om priser, informationsutbyte eller exklusivitetsavtal.

Karteller

En kartell är ett olagligt samarbete mellan två eller flera konkurrerande företag med avsikt att påverka konkurrensen på marknaden. Deltagarna i en kartell kan exempelvis samarbeta om prissättning och rabatter eller dela upp och fördela marknaden mellan sig. De som ingår i en kartell kan även samordna anbuden i offentlig upphandling och då bilda en så kallad anbudskartell.

Andra förbud

Andra horisontella samarbeten än karteller kan vara förbjudna trots att det saknas syfte att skada konkurrensen. I dessa fall räcker det med att samarbetet begränsar konkurrensen på marknaden.

Tillåtna horisontella samarbeten

Enligt 2 kap. 2 § konkurrenslagen är horisontella och vertikala samarbeten inte förbjudna om vissa särskilda förutsättningar är uppfyllda, trots huvudregeln i 2 kap. 1 § konkurrenslagen.

Mervärde till kunder

Konkurrerande företag får samarbeta om det ger ett mervärde för kunderna. Det kan vara samarbeten som leder till lägre kostnader, bättre kvalitet på produkter, bredare utbud och ökade investeringar samt fler innovationer vilket är bra både för företagen och konsumenterna. Det kan till exempel vara avtal om gemensam produktion eller forsknings- och utvecklingsprojekt.

När konkurrensen inte påverkas på ett märkbart sätt

Horisontella samarbeten som inte påverkar konkurrensen på ett märkbart sätt kan vara tillåtet. Konkurrensen påverkas oftast inte på ett märkbart sätt om företagens sammanlagda marknadsandel inte överstiger 10 procent. Om de samarbetande företagens omsättning är lägre än 30 miljoner kronor är marknadsandelsgränsen istället 15 procent.

Undantaget gäller inte vid särskilt allvarliga konkurrensbegränsningar som till exempel prisöverenskommelser. Företagen omfattas då av förbudet även vid lägre marknadsandelar och lägre omsättning.

EU-kommissionens tillkännagivande om avtal av mindre betydelse

Konkurrensverkets allmänna råd om avtal av mindre betydelse

Testa om samarbetet är tillåtet

Funderar du på att samarbeta med andra företag och vill testa om samarbetet är tillåtet? Vi har vägledningar för konkurrenter som vill samarbeta i upphandlingar eller inom ramen för branschorganisationer. Användningen av vägledningarna är helt anonym.

Sanktioner

Om ett företag bryter mot förbuden i konkurrenslagen kan företaget, eller i vissa fall personer i företaget, drabbas av olika sorters sanktioner. Personer i företagets ledning kan få näringsförbud om de har deltagit i en kartell.

Lämna kartellen och slipp böter

Det företag som först anmäler att de deltagit i en kartell till oss kan slippa böter och näringsförbud. Vi säger att företaget får eftergift.

Tipsa om en kartell

Har du kännedom om en kartell kan du tipsa oss.

Relaterad information