Konkurrenslagen i korthet

Konkurrenslagen innehåller två centrala bestämmelser, en som förbjuder konkurrensbegränsande samarbete mellan företag (2 kap. 1 §) och en som förbjuder företag med en dominerande ställning att missbruka sin marknadsmakt (2 kap. 7 §).

Det första förbudet gäller när företag samarbetar för att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på ett märkbart sätt eller på sätt som ger sådant resultat. Karteller är ett exempel på sådant förbjudet samarbete.

Det andra förbudet gäller när företag missbrukar sin dominerande ställning på  marknaden. Det är inte förbjudet att vara dominerande. Däremot är det förbjudet att missbruka sin marknadsmakt.

Konkurrenslagen “gynnar” de små företagen. Många typer av samverkan mellan små företag omfattas  inte av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete, om de inte tillsammans kontrollerar en väsentlig del av marknaden.

Förbudet mot missbruk av dominerande ställning är också till nytta för de små företagen eftersom det ofta är de som drabbas när ett stort företag missbrukar sin marknadsmakt.

Läs om vad som räknas som ett företag i ordlistan över konkurrenstermer.

Ständigt gällande undantag

Möjligheten att få individuella undantag ersattes den 1 juli 2004 av ett generellt, ständigt gällande undantag (legalundantag) från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete. Avtalet, beslutet eller beteendet är lagligt om företaget kan visa att det uppfyller de villkor som fastställs i undantagsregeln 2 kap. 2 §.

Företaget bedömer själva om avtalet eller beteendet uppfyller de villkor som fastställts i lagen.

Förutsättningar för undantag

Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda för att ett undantag ska beviljas. Företagen måste kunna visa att samarbetet bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande.

Konsumenterna ska också få en skälig del av den vinst som uppkommer genom samarbetet. Dessutom får samarbetet inte begränsa konkurrensen mer än vad som är nödvändigt för att uppnå de positiva effekterna. Konkurrensen får inte heller sättas ur spel för en väsentlig del av de produkter som samarbetet avser.

När det gäller det första villkoret kan exempelvis ett specialiseringsavtal eller ett avtal om forskning och utveckling förbättra produktionen genom att leda till minskade produktionskostnader eller ökad produktivitet.

Positiva effekter för konsumenterna kan vara lägre priser, bättre service eller nya, förbättrade produkter.

Gruppundantag

För vissa kategorier av avtal finns tidsbestämda gruppundantag från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete. Med ledning av gruppundantagen får företagen själva bedöma om deras avtal är undantagna eller inte.

EU:s konkurrensregler gäller också

Företag i Sverige måste också följa artiklarna 101.1 (förbud mot konkurrensbegränsande avtal) och 102 (förbud om missbruk av dominerande ställning) i EUF-fördraget. Förbuden gäller om konkurrensbegränsningen påverkar handeln mellan Sverige och ett annat medlemsland inom EU på ett märkbart sätt.

Påföljder

Konkurrensverket kan kräva att ett företag vid vite slutar att överträda  förbuden i konkurrenslagen.

För att effektivt avhålla företag från att överträda förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete och missbruk av dominerande ställning kan företagen bli skyldiga att betala en så kallad konkurrensskadeavgift. Den kan uppgå till högst 10 procent av årsomsättningen. Avgiften har samma funktion som böter, det vill säga den döms ut för redan begångna överträdelser.

Konkurrenslagen innehåller också regler om civilrättsliga följder. Avtal som omfattas av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete är ogiltiga. Ett företag kan få betala skadestånd till den som drabbas om företaget bryter mot förbuden.

Företag som erkänner sin medverkan i en olaglig kartell kan helt eller delvis befrias från konkurrensskadeavgift om de erkänner sin medverkan i en olaglig kartell. Företag som gör anspråk på befrielse från konkurrensskadeavgift ska kontakta Konkurrensverket, tfn 08-700 16 00.

Kontroll av företagskoncentrationer

Konkurrenslagen innehåller också regler om kontroll av företagskoncentrationer. Koncentrationer där de berörda företagens årsomsättningar överstiger vissa tröskelvärden ska anmälas till Konkurrensverket. En företagskoncentration kan förbjudas om den antas leda till påtagligt skadliga effekter på konkurrensen. Detta sker mycket sällan. I stället för att förbjuda en koncentration helt kan Konkurrensverket ålägga företag att till exempel avyttra verksamheter, om det är tillräckligt för att undanröja de skadliga effekterna av koncentrationen.

Uppgiftsskyldighet

Företag är skyldiga att ge Konkurrensverket de uppgifter som behövs för våra utredningar. Vi kan också kräva information från kommuner och landsting om kostnader och intäkter i deras verksamheter.

Tips om konkurrensproblem

Som ett led i arbetet med att undanröja konkurrensproblem tar Konkurrensverket emot muntliga och skriftliga tips från företag, privatpersoner med flera.

Så här gör du för att tipsa oss om konkurrensproblem.

Relaterad information