Innehåll på sidan

Karteller

En kartell är ett olagligt samarbete mellan konkurrerande företag med avsikt att påverka konkurrensen på marknaden. Karteller leder till högre priser och sämre produktutbud till skada för konkurrensen, konsumenterna och samhällsekonomin. Företag som ingår i en kartell riskerar böter. Om du deltar i eller misstänker en kartell bör du anmäla det till Konkurrensverket.

Lämna kartellen och slipp böter

Det företag som först anmäler att de deltagit i en kartell till oss kan slippa böter och näringsförbud. Vi säger att företaget får eftergift.

Tipsa om en kartell

Har du kännedom om en kartell kan du tipsa oss.

Högre priser och sämre kvalitet

En kartell är ett olagligt samarbete, där två eller flera konkurrerande företag samarbetar för att minska konkurrensen på marknaden. Det vanligaste är att företagen samarbetar kring priser, rabatter och leveransvillkor.

När konkurrensen från företagen i kartellen minskar behöver företagen inte hålla nere sina priser och företagen utmanas inte heller till att utveckla sina produkter och bli effektivare. Karteller gör det svårare för nya företag att ta sig in på marknaden och konsumenterna får betala genom högre priser, sämre kvalitet och trögare innovation.

Det är ett otillåtet samarbete enligt lag om följande tre villkor är uppfyllda:

  • Det finns ett avtal, en överenskommelse eller ett samordnat förfarande mellan parterna, vilket innebär att parterna är överens om ett visst agerande. Det kan räcka med att dela strategisk information konkurrenter emellan.
  • Överenskommelsen har ingåtts mellan företag. Företag i denna bemärkelse kan också vara enskilda firmor, ekonomiska föreningar eller myndigheter om de utövar ekonomisk verksamhet.
  • Samarbetet syftar till, eller får till resultat, att konkurrensen begränsas på ett märkbart sätt.

Enligt 2 kap. 1 § i konkurrenslagen är det förbjudet att samarbeta för att påverka konkurrensen till förmån för enskilda företag.

Sanktioner

Företag som ingår i en kartell bryter mot förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete enligt konkurrenslagen. De som ingår i kartellen kan få betala en konkurrensskadeavgift på upp till tio procent av företagets omsättning.

Personer som finns i ledningen för företag som medverkar i karteller kan drabbas av näringsförbud. Företag som har deltagit i en kartell kan dessutom uteslutas från framtida offentliga upphandlingar.

Samarbete mellan anbudsgivare

Anbudsgivare som samarbetar för att minska konkurrensen i en eller flera upphandlingar bildar en så kallad anbudskartell. Samarbetet begränsar konkurrensen på marknaden och är olagligt enligt konkurrensreglerna.

Avslöjade karteller

Asfaltkartellen

Det största kartellmål som avgjorts i svensk domstol är den så kallade Asfaltskartellen från 2009. Åtta asfaltbolag dömdes att betala cirka 500 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. De dömdes för otillåten prissamordning i samband med upphandling av beläggningsarbeten och för att ha delat upp marknaden under flera år.

Bilmålet

Ett annat kartellmål som avgjorts i svensk domstol är det så kallade Bilmålet från 2008 där Marknadsdomstolen dömde åtta återförsäljare av Volvo och Renault i Skåne och Blekinge att betala sammanlagt drygt 21 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. Återförsäljarna hade kommit överens om priser och rabatter på nya och begagnade personbilar och delat upp marknaden för försäljning av nya bilar.

Bensinkartellen och Däckkartellen

Ytterligare kartellmål i svenska domstolar är den så kallade Bensinkartellen från 2005 och den så kallade Däckkartellen från 2014. I Bensinkartellen dömde Marknadsdomstolen fem bensinbolag att betala sammanlagt 112 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift för att bland annat ha utbytt information om genomförandet av rabattsaneringar.

I Däckkartellen dömde tingsrätten deltagande däckbolag att betala sammanlagt 2,5 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift för olagligt samarbete i samband med offentlig upphandling.

Relaterad information