Innehåll på sidan

Publicerad 26 februari 2021

Konkurrens, Rapportserie, 2021:1

Konkurrensen på digitala plattformsmarknader i Sverige

I syfte att få en djupare inblick i konkurrens- och marknadsförhållandena på digitala plattformsmarknader i Sverige har Konkurrensverket genomfört en sektorsundersökning.

Syftet med undersökningen är att belysa hur konkurrensen fungerar och identifiera eventuella behov av åtgärder för att främja konkurrensen. Rapporten bygger på studier av 16 olika digitala plattformar inom fem olika marknader i Sverige. De marknader som har undersökts är butiker för mobilappar, digitala marknadsplatser, abonnemangstjänster för digitala böcker, digitala beställningsplattformar för restaurangmat samt förmedling av digitalt annonsutrymme.

I rapporten konstaterar vi att digitaliseringen har fört med sig mycket gott men också skapat utmaningar. Det gäller inte minst på konkurrensområdet.

Rapporten visar att digitala plattformsmarknader till sin funktion kan vara mycket komplexa, och att det finns stor variation mellan marknaderna när det gäller risken för konkurrensproblem. Det finns också betydande skillnader mellan plattformar på samma marknad.

Till de konkurrensproblem som identifieras hör bland annat att plattformar kan ha starka incitament att hindra användare att byta till konkurrerande leverantörer. Samtidigt blir enskilda företag allt mer beroende av plattformarna för att nå sina kunder. Det ger plattformarna stora möjligheter att diktera villkoren för företagen.

Framväxten av digitala plattformsmarknader har aktualiserat ett antal viktiga begränsningar med nuvarande konkurrensregler. Rapporten visar att det kan finnas behov av att utreda vilka ytterligare regler som behövs för att hantera konkurrensproblem på svensk nivå, utöver det lagstiftningsarbete som förs på EU-nivå.

Rapport: Konkurrensen på digitala plattformsmarknader i Sverige

Sammanfattning

English summary

Bilagor

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 246

Ladda ner rapport
2,72 MB