Innehåll på sidan

Tidnings AB Marieberg m.fl.

Prövning av förvärv, dnr 786/2022 – Tidnings AB Marieberg, Albert Bonnier AB och Readly International AB.

Konkurrensverkets beslut

2023-02-01
(Dnr 786/2022)

Den 5 december 2022 anmälde Tidnings AB Marieberg (TABM), ytterst kontrollerat av Albert Bonnier AB (Bonnier) förvärv av ensam kontroll över Readly International AB (Readly) till Konkurrensverket för prövning enligt konkurrenslagen. Readly tillhandahåller digitala prenumerationstjänster för magasin och tidningar. Under utredningen framkom farhågor från konkurrerande förlag om att Bonnier efter koncentrationen skulle ha möjlighet att premiera sina egna titlar eller stänga ute andra förlags titlar från Readlys ”All You Can Read”-plattform eller ge förlagen tillgång till plattformen på sämre villkor än de Readly tillämpar för närvarande. Det fanns också en oro för att Bonnier skulle kunna använda information om läsarbeteende i relation till andra förlags titlar eller att Bonnier inte skulle dela med sig av läsardata på samma sätt som Readly gör i dag.

Konkurrensverket informerade parterna om farhågorna och att vi preliminärt inte kunde utesluta att förvärvet skulle kunna leda till negativa effekter på konkurrensen. Kort därefter inkom Bonnier och TABM med ett frivilligt åtagande i syfte att undanröja farhågorna och därmed undvika en särskild undersökning av förvärvet.

Åtagandet innebär sammanfattningsvis att Bonnier och TABM under sju år efter koncentrationens genomförande garanterar en fortsatt konkurrensneutral behandling av förlagen på plattformen, att förlagen får samma tillgång till data som i dag avseende läsarbeteenden relaterat till sina egna titlar samt att Bonnier och TABM inte använder andra förlags data på ett otillbörligt sätt. Bonnier och TABM ska också utse en oberoende övervakande förvaltare som ska övervaka att de efterlever åtagandet under den period åtagandet gäller. Förvaltaren ska rapportera efterlevnaden till Konkurrensverket.

Beslutet är förenat med ett vite på 150 miljoner kronor som kan dömas ut om Bonnier och TABM inte efterlever åtagandet.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Tidnings AB Marieberg

Albert Bonnier AB

Readly International AB

Typ av ärende

Företagsförvärv

Bransch

Media, kultur och underhållning

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 786/2022

Årtal

2022-2023