Frågor och svar om gryningsräder

1. Vad är en gryningsräd?

Svar: Om Konkurrensverket misstänker att en allvarlig överträdelse av konkurrenslagen har skett kan vi ansöka hos Patent- och marknadsdomstolen om att få genomföra en gryningsräd. En gryningsräd innebär en oanmäld inspektion i syfte att hitta bevis för en misstänkt överträdelse av konkurrenslagen.

Innan vi bestämmer oss för att göra en gryningsräd överväger vi möjligheterna att få fram uppgifterna på annat sätt. Om en gryningsräd är enda sättet för verket att säkra eventuella bevis, lämnas en skriftlig ansökan till tingsrätten.

När vi har fått Patent- och marknadsdomstolens tillstånd besöker ett antal personer från Konkurrensverket de företag som berörs. Under undersökningen har vi bland annat rätt att få tillträde till företagets lokaler, granska bokföring, datorer, kopiera handlingar och begära muntliga förklaringar av personalen på platsen. Vi går igenom företagets handlingar eller dokument och bedömer om det finns något som är bevisning för en eventuell överträdelse av konkurrenslagen. Bedömer vi att det finns sådan bevisning tar vi med oss kopior av de handlingarna från företaget, vi tar inte original.

Om företaget motsätter sig vår undersökning så har vi rätt att begära hjälp från Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten kan bland annat försegla lokaler eller öppna lås på vår begäran.

2. Hur hanteras sökning i datorer?

Svar: Vi söker inte direkt i företagets datorer, utan vi kopierar eller speglar de lagringsmedia vi är intresserade av. Detta innebär att vi gör exakta kopior av exempelvis de hårddiskar, usb-minnen eller DVD-skivor som ska undersökas och söker sedan efter bevis i det kopierade materialet.

Läs mer om hur sökning i datorer hanteras i vår broschyr om hur det går till när Konkurrensverket genomför en platsundersökning (296 kB)

3. Hur ofta genomför Konkurrensverket gryningsräder?

Svar: Gryningsräder är en ganska vanlig utredningsåtgärd för Konkurrensverket, den Europeiska kommissionen och andra konkurrensmyndigheter i EU. Antalet gryningsräder skiljer sig mycket år från år.

4. Kan konkurrensmyndigheter från andra medlemsstater genomföra gryningsräder i Sverige?

Svar: Nationella konkurrensmyndigheter kan inom ramen för samarbetet inom European Competition Network (ECN) samarbeta under utredningen av ett ärende genom att till exempel hjälpa varandra att genomföra gryningsräder. Detta kan inträffa om en annan konkurrensmyndighet misstänker att det finns bevis i Sverige för en överträdelse de utreder. Konkurrensverket kan då utföra en gryningsräd på uppdrag av den andra konkurrensmyndigheten. Patent- och marknadsdomstolen måste ge sitt tillstånd precis som den gör när Konkurrensverket vill göra inspektion i ett eget ärende.

5. Får Konkurrensverket göra gryningsräder hos privatpersoner?

Svar: För att få genomföra en gryningsräd hos en privatperson krävs tillstånd av Patent- och marknadsdomstolen. För att få ett sådant tillstånd måste Konkurrensverket ha särskilda misstankar om att bevis finns hemma hos någon.

6. Hur många personer från Konkurrensverket deltar i gryningsräden?

Svar: Det beror på företagets storlek. Det är inte ovanligt att ett tiotal personer från Konkurrensverket deltar på varje arbetsställe eller företag som besöks. Dessutom deltar två representanter från Kronofogdemyndigheten på varje ställe. Ofta besöks flera arbetsställen eller företag samtidigt vid en gryningsräd.

7. Varför kallas det gryningsräd?

Svar: Uttrycket kommer från EU där liknande undersökningar av den Europeiska kommissionen kallas "dawn raids". Översatt till svenska blir det gryningsräd.

8. Vilka rättigheter har företaget?

Svar: Företaget har rätt att ha ett juridiskt ombud närvarande vid undersökningen. Vanligtvis påbörjar vi dock undersökningen innan de juridiska ombuden har anlänt. Det gör vi i de fall undersökningen får påbörjas så snart Patent- och marknadsdomstolens beslut överlämnats till företaget, det vill säga då företaget inte getts tillfälle att yttra sig över vår ansökan till tingsrätten.

Företaget är inte skyldigt att överlämna skriftliga handlingar som omfattas av advokatsekretess eller företagshemligheter av teknisk natur. Om ett företag är oense med Konkurrensverket i fråga om en handling omfattas av advokatsekretess eller inte ska frågan avgöras av Patent- och marknadsdomstolen.

Företaget får en egen kopia av de kopierade handlingar som vi tar med oss från undersökningen. Innan undersökningen avslutas går vi igenom de kopierade handlingarna tillsammans med företaget och handlingarna protokollförs.

9. Vad händer efter gryningsräden?

Svar: Vi analyserar det insamlade materialet så att vi kan ta ställning till om förbuden i konkurrenslagen har överträtts.

Hur lång tid utredningen tar beror på hur omfattande det insamlade materialet är. Det beror också på om vi behöver samla in ytterligare uppgifter, till exempel genom att hålla förhör. Om vi hittar bevis för att företag har brutit mot konkurrenslagen kan det insamlade materialet ligga till grund för en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen. I de fall företagen erkänner att de brutit mot konkurrensreglerna och godtar konkurrensskadeavgiften (böterna) kan Konkurrensverket utfärda ett så kallat avgiftsföreläggande. Det betyder att Konkurrensverket inte behöver gå till domstol. Föreläggandet gäller då som en lagakraftvunnen dom.

Företag som fälls för en överträdelse av konkurrenslagen kan dömas att betala böter på upp till 10 procent av företagets omsättning. Om det är fråga om en kartell kan personer i företagets ledning - till exempel vd, vice vd eller en styrelseledamot i ett aktiebolag – också i vissa fall drabbas av näringsförbud.

Läs mer om sanktioner

10. Hur går det till när den Europeiska kommissionen gör gryningsräder i Sverige?

Svar: Reglerna och tillvägagångssättet är på det stora hela likadana för oss som för kommissionen. En skillnad är att kommissionen fattar sina egna beslut om gryningsräder och således inte behöver något domstolstillstånd först. Ett undantag från detta är att om kommissionen vill göra en undersökning hos en privatperson, då behövs tillstånd från Patent- och marknadsdomstolen.

En annan skillnad är att kommissionen själv får försegla företagets lokaler, medan Konkurrensverket behöver Kronofogdemyndigheten för försegling.

Oftast deltar även vi i kommissionens undersökningar, men det finns inget som hindrar att kommissionen utför dem själv om de vill det. Om företaget motsätter sig undersökningen behöver kommissionen dock vår hjälp eftersom endast vi kan begära assistans från Kronofogdemyndigheten.

Relaterad information