Regeringsuppdrag

Regeringen ger uppdrag både löpande under året och i sitt årliga regleringsbrev till Konkurrensverket. Här finns de regeringsuppdrag som Konkurrensverket har och som vi ska redovisa till regeringen.

 • Uppdrag att följa upp utvecklingen inom e-handeln i Sverige

  Regeringen har gett Konkurrensverket i uppdrag (304 kb) att följa upp utvecklingen inom e-handeln i Sverige. Uppföljningen ska göras ur ett konkurrens- och näringspolitiskt perspektiv och ta sin utgångspunkt i Konkurrensverkets rapport Konkurrens och tillväxt på digitala marknader från 2017.

  I uppdraget ingår det bland annat att titta på frågor som rör prisbildning, marknadsmakt i distributionskedjan, konkurrens på lika villkor, inträdesbarriärer och förekomsten av nyetableringar samt e-handelsplattformars roll för detta. En bedömning av den internationella utvecklingen inom området ska göras, i den mån den anses påverka svenska konkurrensförhållanden. I uppdraget ingår att redovisa eventuella identifierade behov av förbättringsåtgärder.

  Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2021.
   

 • Uppdrag att utreda konkurrensen i byggmaterialindustrin
  Regeringen har gett Konkurrensverket i uppdrag (75 kb) att kartlägga och analysera konkurrensen i de branscher inom byggmaterialindustrin som är av strategisk betydelse för bostadsbyggandet när det gäller: marknadskoncentration, prisbildning, vertikal integrering, internationell integrering, köpar- och säljarmakt, samt val av byggmaterial.
   
  Inom ramen för uppdraget ska Konkurrensverket bland annat genomföra en internationell utblick för att kartlägga hur konkurrensmyndigheter i andra länder arbetar med konkurrensrättsliga frågor inom byggmaterialindustrin. Konkurrensverket ska också analysera på vilket sätt standarder och krav på märkning och certifiering har påverkat konkurrensen. Konkurrensverket ska vid behov lämna förslag på åtgärder som förbättrar konkurrensen i byggmaterialindustrin.
   
  Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 21 december 2021.
   
 • Uppdrag att undersöka om ett genomförande av förslaget om utökad beslutanderätt föranleder organisatoriska förändringar för Konkurrensverket
  Regeringen har gett Konkurrensverket i uppdrag (240 kb) att undersöka om ett genomförande av förslaget om utökad beslutanderätt för Konkurrensverket i ärenden om konkurrens- och utredningsskadeavgift föranleder organisatoriska förändringar inom verket. Konkurrensverket ska i arbetet se över den interna beslutsfunktionen och uppdelningen mellan utredande och beslutande funktioner i verkets tillsynsverksamhet i syfte att säkerställa en rättssäker ordning. Konkurrensverket ska även redovisa relevanta rekommendationer inom området från t.ex. OECD och hur andra jämförbara konkurrensmyndigheter inom EU har löst frågan.

  Konkurrensverket ska lämna nödvändiga författningsförslag. Eventuella kostnader och andra konsekvenser, särskilt verksamhetsmässiga, ekonomiska och personella, ska redovisas. Konkurrensverket ska inhämta synpunkter från Statskontoret och andra relevanta aktörer.

  Uppdraget redovisades till Näringsdepartementet den 30 april 2020.

  Rapport: Konkurrensverkets organisation vid en utökad beslutanderätt (1, 4 Mb)
   
 • Övervaka att Systembolagets verksamhet bedrivs på ett icke-diskriminerande sätt
  Konkurrensverket ska fortlöpande övervaka att Systembolaget AB:s verksamhet bedrivs på ett icke-diskriminerande sätt, i enlighet med de kriterier som överenskommits mellan Sverige och den Europeiska kommissionen (prop. 1993/94:136 bilaga 3). Rapportering ska ske två gånger per år till den Europeiska kommissionen.

  Rapport: juni 2020 (786 kb)

Relaterad information